اثر سلنیت سدیم و پودر زردچوبه بر پارامترهای تابع غیرخطی گومپرتز در جوجه های گوشتی پرورش یافته تحت تنش گرمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

2 عضو هیات علمی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده

در یک آزمایش، اثر منابع آنتی اکسیدانی معدنی (سلنیت سدیم) و آلی (زردچوبه) بر پارامتر های رشد جوجه­ های گوشتی سویه­ تجاری راس با استفاده از معادله­ رشد گومپرتز در شرایط تنش گرمایی بررسی شد. برای این منظور تعداد 180 قطعه جوجه­ یکروزه در دو جنس نر و ماده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با روش فاکتوریل 3 × 2 (6 تیمار و 3 تکرار) مورد استفاده قرار گرفتند. جیره های آزمایشی شامل (1) جیره­ کنترل؛ (2) جیره­ کنترل+ 5 گرم در کیلوگرم زردچوبه؛ (3) جیره­ کنترل+ 10 گرم در کیلوگرم زردچوبه؛ (4) جیره­ کنترل + 3/0 میلی­گرم در کیلوگرم سلنیت سدیم؛ (5) جیره­ی کنترل + 3/0 میلی­گرم در کیلوگرم سلنیت سدیم+ 5 گرم در کیلوگرم زردچوبه و (6) جیره­ی کنترل + 3/0 میلی­گرم در کیلوگرم سلنیت سدیم+ 10 گرم در کیلوگرم زردچوبه بود. تنش گرمایی (35 درجه سانتی گراد) در طول هفته های 5 و 6 اعمال شد. نتایج نشان داد که مقدار 10 گرم در کیلوگرم زردچوبه موجب افزایش زمان تغییر منحنی سرعت رشد، وزن پایانی و وزن بدن در زمان تغییر منحنی رشد شد، اما بین سطوح 5 و 10 گرم در کیلوگرم زردچوبه تفاوت معنی داری دیده نشد. نتایج حاصل از اثر متقابل بین جنس و سلنیوم بر وزن پایانی نشان داد که استفاده از سلنیوم موجب تفاوت  معنی دار (05/0p<) در وزن پایانی در جنس نر و ماده بود و جوجه های نت ترذیه شده با سلنیوم در مقایسه با جوجه های ماده تغذیه شده، وزن بیشتری داشتند.

کلیدواژه‌ها