اثر شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه ی گیاهچه ی ارقام کلزا (Brassica napus L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکدة کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده

رفتار جوانه ­زنی و رشد اولیه­ گیاهچه­ های ارقام کلزا شامل اکاپی، زرفام، طلایه، هایولا، RGS003 و SLM046 در سطوح مختلف شوری شامل صفر(شاهد)، 5، 10، 15 و 20 دسی­زیمنس بر متر در یک مطالعهی آزمایشگاهی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق در سال 1386 در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. سرعت و درصد نهایی جوانه­ زنی و همچنین طول و وزن تر ریشه­ چه و ساقه­ چه،  با افزایش شوری به طور معنی­ داری کاهش یافت (05/0p ≤ )، اگرچه میزان واکنش  بسته به نوع رقم متفاوت بود و برهم­کنش رقم و شوری در تجزیه­ واریانس کلیه­ صفات معنی­ دار بود. مدل لجستیک سه پارامتری، برآورد مناسبی از رابطه­ بین شوری و درصد نهایی جوانه­ زنی ارائه داد. بیشترین شیب مدل مربوط به رقم RGS003 و کمترین آن مربوط به رقم SLM046 بود که به ترتیب نشان­دهنده­ بیشترین و کمترین میزان حساسیت به شوری است. بعلاوه، برآورد مدل نشان داد که سطح شوری، که منجر به کاهش 50 درصدی جوانه ­زنی نهایی می­شود، در مورد رقم RGS003، 5/14 دسی­ زیمنس بر متر و در رقمSLM046، 8/26 دسی­ زیمنس بر متر بود. نتایج ارزیابی­های این مطالعه نشان داد که ترتیب مقاومت به شوری در ارقام مورد مطالعه عبارت بود از RGS003 < هایولا < اکاپی < طلایه< زرفامSLM046>  . البته، این طبقه ­بندی برای مراحل اولیه­ رشد انجام شده است و شناخت میزان مقاومت به شوری در مراحل بعدی رشد نیاز به مطالعات بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها