ارزیابی تحمل به شوری کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad) در مرحله ی سبز شدن و گیاهچه‌ای تحت شرایط کنترل شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

شوری یکی از پارامتر‌های محیطی است که بر جوانه‌زنی، استقرار و رشد گیاهان تأثیر حیاتی دارد. تعیین آستانه تحمل گیاه در شرایط تنش شوری برای سبز شدن و استقرار گیاهچه، کمک زیادی به انتخاب خاک و آب آبیاری در کشت گیاهان هالوفیت می­‌کند. به همین منظور برای ارزیابی واکنش گیاه کوشیا به تنش شوری و همچنین تعیین آستانه­ زنده ماندن این گیاه در شرایط تنش شوری، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با پنج تیمار و پنج تکرار در دو مرحله در شرایط گلخانه اجرا شد. در مرحله­ی اول سطوح شوری صفر، 10، 20، 30 و 40 دسی‌زیمنس بر متر مورد مطالعه قرار گرفت. در این مرحله بذور تنها تا هدایت الکتریکی 20 دسی‌زیمنس بر متر قادر به سبز شدن بودند و درصد سبز شدن بذور کوشیا در سطوح شوری صفر، 10 و 20 دسی‌زیمنس به ترتیب 85، 55 و 28 درصد بود. در مرحله ­ی دوم برای تعیین دقیق آستانه­ی تحمل به شوری در این گیاه، حد فاصل دو سطح شوری 20 و 30 دسی‌زیمنس بر متر (20، 22، 24، 26 و 28 دسی‌زیمنس بر متر) مورد بررسی قرار گرفت. در این مرحله تا غلظت 26 دسی‌زیمنس بر متر کلرید سدیم، بذور قادر به سبز شدن بودند و با افزایش بیش از این حد غلظت نمک، سبز شدن گیاهچه‌ها متوقف شد. به طور کلی با افزایش شوری درصد سبزشدن، طول گیاهچه، وزن تر و خشک اندام هوایی و درصد ماده­ی خشک کاهش یافت. بر اساس نتایج حاصله، آستانه سبز شدن گیاه کوشیا در شرایط تنش شوری غلظت 26 دسی‌زیمنس بر متر کلرید سدیم تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها