دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 99-196 
تأثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی چهار رقم گلرنگ بهاره در منطقه یاسوج

صفحه 125-134

10.22077/escs.2013.120

مینا معراجی پور؛ محسن موحدی دهنوی؛ اشکبوس دهداری؛ هوشنگ فرجی؛ میترا معراجی پور


بررسی تأثیر اشعه لیزر بر صفات مرتبط با تحمل به شوری در مرحله گیاهچه ای برنج (Oryza sativa L.)

صفحه 161-179

10.22077/escs.2013.123

الناز حسین زاده ثابتی؛ سید احمد سادات نوری؛ نیراعظم خوش خلق سیما؛ حسینعلی رامشینی؛ محمد علی انصاری


بررسی اثرات بهبود دهندگی کلسیم و پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیک کوشیا (Kochia scoparia) تحت تنش شوری

صفحه 181-192

10.22077/escs.2013.124

محمد کافی؛ جعفر نباتی؛ محمد زارع مهرجردی؛ مرتضی گلدانی؛ سعید خانی نژاد؛ احسان کشمیری؛ علی نوروزیان


گزارش علمی کوتاه: اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی آفتابگردان

صفحه 193-196

10.22077/escs.2013.125

ابراهیم عباسی سیه‌جانی؛ فرهاد فرح‌وش؛ حمداله کاظمی اربط؛ محمد باقر خورشیدی بنام