گزارش علمی کوتاه: اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی آفتابگردان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه آزاداسلامی، واحد تبریز

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

4 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده

به منظور ارزیابی سطوح مختلف تنش خشکی بر روی خصوصیات مورفولوژیک و زراعی آفتابگردان (هیبرید روغنی آلستار) آزمایشی در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز اجرا شد. تیمار دور آبیاری در پنج سطح (50، 100، 150، 200 و 250 میلی‌متر از تشتک تبخیر کلاس A) اعمال شد.  نتایج حاصل نشان داد که افزایش شدت تنش آب باعث کاهش معنی دار قطر طبق، تعداد دانه در طبق، وزن صد دانه، درصد روغن، شاخص برداشت، شاخص سطح برگ و عملکرد دانه گردید. میانگین عملکرد دانه از 4460 کیلوگرم در هکتار در تیمار شاهد به  3460، 3200، 2210 و 1810 کیلوگرم در هکتار به ترتیب در چهار سطح تنش اعمال شده کاهش یافت.حساس ترین صفت مورفولوژیکی حساس به تنش آب شاخص سطح برگ است که با اقزایش در تنش کاهش معنی­دار یافت. هر گونه تاخیر در آبیاری منجر به کاهش عملکرد از طریق کاهش مرحله زایشی، تولید تعداد کمتر بذر و عدم امکان انتقال آسمیلات­ها برای پر شدن دانه­ها شد.

کلیدواژه‌ها