دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 1-94 
2. ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام جو (Hordeum vulgar L.) در مرحله گیاهچه‌ای تحت شرایط کنترل شده

صفحه 9-22

10.22077/escs.2010.79

احمد نظامی؛ جعفر نباتی؛ اعظم برزوئی؛ علی کمندی؛ علی معصومی؛ معصومه صالحی


6. بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد سه رقم آفتابگردان

صفحه 59-68

10.22077/escs.2010.83

ابراهیم عباسی سیه‌جانی؛ فرهاد فرح وش؛ محمد باقر خورشیدی بنام؛ آیتک صادقی