دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 95-187 
اثر آبیاری محدود بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد بیولوژیکی ارقام گلرنگ بهاره

صفحه 105-114

10.22077/escs.2011.87

بی بی اله موسوی فر؛ محمد علی بهدانی؛ مجید جامی الاحمدی؛ محمد سعید حسینی بجد