دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان توتون تراریخت AtEXPA1 به تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.22077/escs.2019.2669.1693

عباس نامنی؛ علیرضا عباسی؛ منیژه سبک دست نودهی


2. بررسی اکوفیزیولوژیکی واکنش ارقام جدید زمستانه کلزا (.Brassica napus L) به تنش خشکی آخر فصل در شرایط کشت تأخیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.22077/escs.2019.2220.1562

مجتبی روحی؛ محمد بنایان اول؛ امیر حسین شیرانی راد


3. اثر کودهای شیمیایی و زیستی پتاسیم بر صفات بیوشیمیایی هیبریدهای ذرت تحت تنش خشکی و تعین صفات موثر بر عملکرد دانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.22077/escs.2020.2389.1620

محمد صادق آزادی؛ علیرضا شکوه فر؛ مانی مجدم؛ شهرام لک؛ مجتبی علوی فاضل


4. بررسی اثر تنش کم‌آبی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) در جنوب کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.22077/escs.2020.2526.1665

علی خوشنام؛ ابراهیم ممنوعی


5. تأثیر کاربرد باکتری تثبیت‌کننده‌ی نیتروژن و بقایای گیاهی بر انتقال مجدد مواد پرورده و عملکرد جو در شرایط تنش رطوبتی پس از گلدهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.22077/escs.2020.2500.1656

مریم نیازی؛ وحید براتی؛ احسان بیژن زاده


6. تأثیر رژیم‌های مختلف رطوبتی بر تبادلات گازی و صفات زراعی مرتبط با عملکرد گیاه لوبیا (.Phaseolus vulgaris L)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.22077/escs.2020.2596.1679

سمیه غفاری؛ افشین توکلی؛ علیرضا یوسفی؛ جعفر نیکبخت؛ هادی سالک معراجی


7. اثر کم‌آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب عدس (.Lens culinaris Medik)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.22077/escs.2019.2618.1683

سید رضا امیری؛ خالد سلیمی؛ سید مسعود ضیائی


8. تأثیر نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی نخود (.Cicer arietinum L) تحت شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.22077/escs.2020.2485.1654

رویا قربانی؛ علی موافقی؛ علی گنجعلی؛ جعفر نباتی


9. اثر پرایمینگ بذر و محلول‌پاشی برگی مواد ضد تنش بر عملکرد کمی و کیفی نخود (.Cicer arietinum L) رقم عادل تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.22077/escs.2019.2503.1660

ابراهیم زارعی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی


10. بررسی اثر محلول‏ پاشی آهن، روی و منگنز بر صفات مرفولوژیک و زراعی گندم نان (رقم چمران) تحت رژیم های مختلف آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.22077/escs.2020.2448.1643

سید احمد پورجمشید


11. اثر سطوح مختلف رطوبتی و سولفات آهن بر رشد و محتوی برخی از عناصر در گندم (.Triticum aestivum L) رقم روشن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.22077/escs.2021.1578

عبدالله درپور سرخ سرائی؛ مجید جامی الاحمدی؛ محمد حسن سیاری زهان؛ محمد جواد بابائی زارچ


12. بررسی تأثیر کاربرد اسید آمینه، اسید فولویک و عصاره جلبک دریایی در شرایط نرمال و تنش خشکی بر خصوصیات کمی و کیفی گندم در منطقه بهبهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.22077/escs.2019.2702.1707

محمدرضا رفیع؛ محمود صلحی؛ مریم جواد زاده


13. اثر تنش خشکی و زوال بذر بر دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذر گلرنگ (.Carthamus tinctorius L)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.22077/escs.2020.2659.1705

نعیمه بیاتیان؛ سپیده نیکومرام؛ امید انصاری


14. تاثیر اسید سالسیلیک بر جوانه‌زنی دو ژنوتیپ گیاه کینوا (.Chenopodium quinoa Willd) تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.22077/escs.2020.2658.1696

شکوفه غلامی؛ طیبه رستمی؛ خدیجه احمدی؛ مجید امینی دهقی؛ محمود باقری


15. تغییرات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و بیان ژن پروتئین کیناز وابسته به کلسیم در کلزا (.Brassica napus L) تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.22077/escs.2020.2486.1655

حسین احمدی؛ علیرضا عباسی؛ علیرضا طالعی؛ ولی اله محمدی


16. برآورد پارامترهای ژنتیکی و تجزیه عاملی ویژگی‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های F2:4 برنج (.Oryza sativa L) در مرحله جوانه‌زنی تحت شرایط شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.22077/escs.2020.2504.1658

پروین جریده؛ رضا امیری فهلیانی؛ اسد معصومی اصل؛ علی مرادی؛ مریم حسینی چالشتری


17. ارزیابی مدل AquaCrop در برآورد روند تغییرات رطوبت خاک، تبخیر-تعرق و عملکرد ذرت، تحت تنش‌های شوری و حاصلخیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.22077/escs.2020.2473.1652

رضا سعیدی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس ستوده نیا؛ بیژن نظری؛ عباس کاویانی


18. کمی سازی اثر تنش شوری و آبی بر چهارده اکوتیپ گیاه دارویی سیاه‌دانه (.Nigella sativa)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.22077/escs.2020.2653.1688

رویا نظامی وند چگینی؛ فاطمه بناکاشانی؛ ایرج اله دادی؛ الیاس سلطانی


19. ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی و ارتباط بین صفات در ژنوتیپ‌های چغندرقند در شرایط نرمال و تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.22077/escs.2020.2680.1699

تورج میر محمودی؛ کیوان فتوحی؛ حمزه حمزه؛ حیدر عزیزی


20. واکنش ژنوتیپ‌های چند جوانه چغندرقند به تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.22077/escs.2019.2664.1697

سمر خیامیم؛ حمید نوشاد؛ اباذر رجبی؛ روح اله جعفری


21. پاسخ رشدی و فیزیولوژیک گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) به همزیستی قارچ‌های اندوفیت و محلول‌پاشی پلی‌آمین اسپرمیدین در شرایط شور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.22077/escs.2019.2646.1686

سیده حدیثه بهاری ساروی؛ احمد غلامی؛ همت اله پیردشتی؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ حمیدرضا اصغری


22. ارزیابی رفتار سبز شدن ارزن معمولی (.Panicum miliaceum L) تاج‌خروس‌سفید (.Amaranthus albus)، سلمه‌تره (.Chenopodium album) و خرفه (.Portulaca oleracea L) تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.22077/escs.2020.2744.1720

محمد جواد بابائی زارچ؛ سهراب محمودی؛ سیدوحید اسلامی؛ غلام رضا زمانی


23. اثر تاریخ و عمق کاشت بر صفات کیفی، عملکرد غده و بهروری آب ارقام سیب زمینی در کشت پاییزه و بهاره اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

10.22077/escs.2021.3350.1850

حجت اسفرم مشگین شهر؛ بهرام میرشکاری؛ داود حسن پناه؛ فرهاد فرح وش؛ مهرداد یارنیا