دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ایجاد تنوع به‌وسیله موتاسیون و شناسایی ژنوتیپ های جدید متحمل به تنش خشکی از طریق آمیزش برنج طارم بومی و موتانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22077/escs.2020.2771.1722

مهناز کاتوزی؛ سعید نواب پور؛ حسین صبوری؛ علی اکبر عبادی


2. بررسی عملکرد و شاخص‌های تحمل به خشکی در کشت خالص و مخلوط ژنوتیپ‌های گندم نان تحت تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22077/escs.2019.2822.1733

سارا حسینی؛ علی بهپوری؛ احسان بیژن زاده؛ محمدصادق تقی زاده؛ منوچهر دستفال


3. بررسی اکوتیپ‌های آویشن دنایی (Thymus daenensis subsp. daenensis) با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22077/escs.2020.2816.1731

مسعود گلستانی


4. بررسی اثر عناصر روی و آهن به فرم نانو بر رشد و عملکرد ارقام لوبیا تحت تنش کم‌آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22077/escs.2020.2392.1621

مریم فتح اله پور گرنگاه؛ ورهرام رشیدی؛ بهرام میرشکاری؛ ابراهیم خلیلوند بهروزیار؛ فرهاد فرح وش


5. تأثیر نانوسیلیکات پتاسیم بر رشد و عملکرد گیاه ذرت دانه ای (.Zea mays L) تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22077/escs.2019.2719.1715

پگاه آقایی؛ وریا ویسانی؛ مرجان دیانت


6. بررسی واکنش صفات عملکردی و محتوی روغن ارقام کنجد (.Sesamum indicum L) به کاربرد نانو کود منیزیم و پلیمر زیستی کیتوزان در شرایط تنش کم‌آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22077/escs.2020.2786.1724

جابر خردادی ورامین؛ فرزاد فنودی؛ جعفر مسعود سینکی؛ شهرام رضوان؛ علی دماوندی


7. بررسی اثر تنش خشکی و محلول‏ پاشی نانو اکسید آهن بر صفات کمی و کیفی کنجد(.Sesamum indicum L)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22077/escs.2019.2645.1687

زینب کرمیان حسن آبادی؛ حمیدرضا عیسوند؛ ماشاالله دانشور؛ امیدعلی اکبرپور


8. اثرکاربرد سوپرجاذب و محلول‌پاشی آهن و روی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و عملکرد ذرت دانه ای (S.C.704) (.Zea mays L)تحت رژیم های آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22077/escs.2020.2589.1736

نوشین داریوش کریمی؛ مانی مجدم؛ شهرام لک؛ خوشناز پاینده؛ علیرضا شکوه فر


9. بررسی اثر محلول‌پاشی جاسمونیک اسید و تنش خشکی بر عملکرد و برخی ویژگی‌های زراعی و فیزیولوژیک ارقام کینوا (Chenopodium quinoa Willd)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22077/escs.2020.2402.1711

آزاده کشتکار؛ احمد آیین؛ هرمزد نقوی؛ حمید نجفی نژاد


10. بررسی اثر الیسیتورها بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی، درصد و عملکرد اسانس زوفا (.Hyssopus officinalis L) تحت رژیم های مختلف آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22077/escs.2020.2851.1740

عاطفه سادات موسوی؛ معصومه نعیمی؛ عبدالطیف قلیزاده؛ علی راحمی


11. بررسی صفات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی (.Mentha piperita L) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری و کاربرد انواع کود نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22077/escs.2019.2893.1744

حسین ابراهیمی اسبورزی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی


12. تأثیر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، میزان پرولین و ترکیبات فنلی گیاه دارویی رزماری (.Rosmarinus officinalis L)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22077/escs.2019.2610.1682

لیلا تمدن کوشکی؛ مهرناز ریاست


13. تأثیر بیش ‏بیان ژن‌های اسیدفسفاتاز AtPAP17 و AtPAP26 بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه تحت تنش شوری در گیاه Arabidopsis thaliana

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22077/escs.2020.2788.1725

محمدعلی عباسی وینه؛ محمدصادق ثابت؛ قاسم کریم‌زاده


14. برآورد وراثت پذیری و برخی از پارامترهای ژنتیکی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو تحت تنش شوری از طریق تلاقی دی الل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22077/escs.2020.2872.1742

سیاوش صلحی اندراب؛ ورهرام رشیدی؛ حسین شهبازی؛ فرهاد فرح وش؛ علیرضا احمدزاده


15. اثرات کاربرد یونیکونازول و کودهای زیستی بر عملکرد و برخی صفات بیوشیمیایی گندم تحت تنش شوری خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22077/escs.2020.2810.1730

فاطمه اقایی؛ رئوف سیدشریفی؛ حامد نریمانی


16. اثر تنش شوری و سطوح مختلف کود پتاسیم بر عملکرد کمی و کیفی کوشیا (Bassia scoparia (L.) A.J. Scott)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22077/escs.2019.2694.1703

نسرین سالاری؛ مهدی دهمرده؛ عیسی خمری؛ محمد علی کریمیان


17. اثر کود گاوی و کم‌آبیاری با آب‌شور بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی سالیکورنیا (Salicornia persica Akhani)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22077/escs.2019.2897.1745

رقیه بام شاد؛ مهدی کلانکی؛ مجتبی فضیلت نیا


18. مکانیسم‌های فیزیولوژیک درگیر در پاسخ به شوری گیاه علف چای (.Hypericum perferatum L) و اثر محلول‌پاشی اسید آسکوربیک بر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22077/escs.2020.2775.1726

سارا علی نیان جوزدانی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ جمشید رزمجو؛ بابک بحرینی نژاد


19. تأثیر قارچ تریکودرما و کیتوزان بر خصوصیات رشدی گیاهچه ریحان (Ocimum basilicum) تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22077/escs.2020.2688.1708

زهرا دشتی؛ عباس بیابانی؛ لیلا آهنگر؛ فاختک طلیعی؛ حسین حسینی مقدم