تعداد مقالات: 627
1. نامه سردبیر

دوره 1، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 0-1

10.22077/escs.2009.2

محمد کافی


2. واکنش تعدادی از توده های بومی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) به تاریخ های کاشت پاییزه در شرایط آب و هوایی مشهد

دوره 2، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-13

10.22077/escs.2009.10

احمد نظامی؛ سرور خزمدل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علی اصغر محمدآبادی


7. تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی برگ پرچم گندم نان در واکنش به تنش خشکی

دوره 7، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 1-11

10.22077/escs.2014.151

مریم گل آبادی؛ زهرا عباسی؛ احمدرضا گل پرور


8. بررسی رابطه صفات ریشه با عملکرد دانه گندم در شرایط بدون تنش و تنش خشکی آخر فصل

دوره 8، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 1-11

10.22077/escs.2015.189

الهام کلاهیان همدانی زاد؛ حسینعلی رامشینی؛ محمد قادر قادری؛ مهدی فاضل نجف آبادی


9. بررسی تأثیر تنش کم‌آبی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-14

10.22077/escs.2016.295

حمیدرضا باقری؛ محمد حسین قرینه؛ عبدالمهدی بخشنده؛ جواد طایی؛ عبدالمحمد محنت‌کش؛ بهرام اندرزیان


11. مطالعه برخی پاسخ های فیزیولوژیک به تنش خشکی در سه رقم برنج ایرانی

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-10

10.22077/escs.2017.339.1065

مریم اکبرپور؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ علی مومنی؛ فرزانه نجفی


12. واکنش برخی صفات فیزیولوژیکی ذرت دانه‌ای به تنش خشکی و کاربرد هورمون‌های سیتوکینین و اکسین

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-15

10.22077/escs.2018.1116.1229

علی ماهرخ؛ مجید نبی پور؛ حبیب الله روشنفکر؛ رجب چوکان


13. اثر اسید سالیسیلیک بر رونوشت برداری از ژن بتائین آلدهید دهیدروژناز در سیب‌زمینی (.Solanum tuberosum L) رقم آگریا تحت تنش شوری

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-8

10.22077/escs.2019.1847.1436

فرزانه فخیمی؛ علیرضا مطلبی آذر؛ فریبرز زارع نهندی؛ نعمت سخندان بشیر؛ غلامرضا گوهری


15. بررسی میزان جذب فسفر و آهن و برخی شاخص‌های فیزیولوژیک در گندم نان و گونه های وحشی اجدادی آن

دوره 4، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 93-104

10.22077/escs.2012.102

مهرانگیز اکبری؛ محمد جواد زارع؛ علی اشرف مهرابی؛ علی اصغر نصرالله نژاد


17. اثر شوری خاک و آب بر رشد و عملکرد چند ژنوتیپ گندم نان

دوره 6، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 97-110

10.22077/escs.2014.142

احمدرضا محمدزاده؛ حمید سیادت؛ ابراهیم پذیرا


18. بررسی ژنتیکی مقاومت به خشکی در گندم نان با استفاده از روش‌های‌ گرافیکی GGE bi-plot و مدل AMMI

دوره 2، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 99-108

10.22077/escs.2010.69

خداداد مصطفوی؛ رضا میرزایی؛ محمدرضا بی‌همتا؛ مهدی چنگیزی؛ تقی بابایی


19. ارزیابی ژنوتیپ‌های بهاره گندم با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی و تجزیه به مؤلفه‌های اصلی

دوره 5، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 99-113

10.22077/escs.2013.118

بهنام فیروزی؛ امید سفالیان؛ مجید شکرپور؛ علی رسول زاده؛ فاطمه احمدپور


21. تعیین تابع برتر آب - شوری - اجزای کمّی عملکرد ارقام پنبه ورامین و خرداد

دوره 7، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 123-136

10.22077/escs.2015.161

محمد حسین نجفی مود؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی


22. تأثیر محدودیت منابع فتوسنتزی و تنش کم آبی پس از گرده افشانی بر سرعت پر شدن دانه، فتوسنتز و تبادلات گازی ارقام گندم نان

دوره 8، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 131-147

10.22077/escs.2016.210

مجید عبدلی؛ محسن سعیدی؛ سعید جلالی-هنرمند؛ سیروس منصوری فر؛ محمد اقبال قبادی


23. تأثیر اسید هیومیک، تراکم و آبیاری تکمیلی بر صفات کمی و کیفی نخود (Cicer arietinum L.) محلی نیشابور

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 183-192

10.22077/escs.2017.575

علی نخ‌زری مقدم؛ نادیا پارسا؛ حسین صبوری؛ سعید بختیاری


25. بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری بر خصوصیات فیزیکی دانه ژنوتیپ های برنج (Oryza sativa L.) هوازی در منطقه خوزستان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 211-226

10.22077/escs.2017.380.1074

کاوه لیموچی؛ مهرداد یارنیا؛ عطا اله سیادت؛ ورهرام رشیدی؛ عبدالعلی گیلانی