موضوعات = تنش فلزات سنگین
تعداد مقالات: 4
تأثیر نانو سیلیکون بر خصوصیات بیوشیمیایی گیاه گاوزبان اروپایی (.Borago oficinalis L) تحت تنش کادمیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22077/escs.2021.3997.1951

شهرزاد حسینی؛ ناصر زارع؛ پریسا شیخ زاده؛ شهربانو ابوطالبی


بررسی تأثیر کاربرد باکتری های ازتوباکتر کروکوکوم و سودوموناس پوتیدا بر رنگیزه های فتوسنتزی و عملکرد گندم در شرایط تنش کادمیوم

دوره 14، شماره 4، دی 1400، صفحه 1147-1161

10.22077/escs.2020.3512.1869

زهرا وطن پور؛ روح اله متفکر آزاد؛ سدابه جهانبخش؛ علی موافقی؛ محسن سبزی نوجه ده


اثر محلول پاشی پوترسین بر رشد و تحمل بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) به تنش سرب

دوره 14، شماره 3، مهر 1400، صفحه 861-871

10.22077/escs.2020.3018.1779

آیدا انصاری؛ بابک عندلیبی؛ مهدی زارعی؛ فرید شکاری