نویسنده = احمد نظامی
تعداد مقالات: 15
1. بررسی اثر تنش یخ‌زدگی در گیاه باقلا (.Vicia faba L) تحت شرایط کنترل‌شده

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1023-1034

10.22077/escs.2018.1052.1212

علیرضا حسن فرد؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ جعفر نباتی


5. مطالعه تأثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاهچه جو (Hordeum vulgare L.) تحت تنش شوری در محیط فیتوژل

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 87-97

10.22077/escs.2016.302

حمیدرضا خزاعی؛ احمد نظامی؛ بیژن سعادتیان؛ امید آرمند پیشه؛ ریحانه پردل


6. واکنش گیاه زعفران (.Crocus sativus L) به تنش یخ‌زدگی در شرایط کنترل‌شده

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 75-86

10.22077/escs.2016.301

احمد نظامی؛ شهرام رضوان بیدختی؛ سارا سنجانی


7. تأثیر غلظت‌های مختلف پاکلوبوترازول بر کاهش اثرات تنش یخ‌زدگی در دو توده کوشیا (Kochia scoparia)

دوره 8، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 319-334

10.22077/escs.2016.243

علی کمندی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ جعفر نباتی


8. ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی بارهنگ سرنیزه‌ای (.Plantago lanceolata L) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها

دوره 8، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 109-120

10.22077/escs.2015.207

مریم جانعلی زاده قزوینی؛ احمد نظامی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ مهدی پارسا


10. ارزیابی مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه اکوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری

دوره 7، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 217-232

10.22077/escs.2015.180

سید فاضل فاضلی کاخکی؛ احمد نظامی؛ مهدی پارسا؛ محمد کافی


11. مطالعه ارزش غذایی علوفه گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری

دوره 6، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 123-136

10.22077/escs.2014.144

جعفر نباتی؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ علی معصومی؛ محمد زارع مهرجردی


12. بررسی تحمل به یخ‌زدگی یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) با استفاده از آزمون نشت الکترولیت ها

دوره 5، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 81-94

10.22077/escs.2012.116

ابراهیم ایزدی دربندی؛ احمد نظامی؛ عباس عباسیان؛ مجید حیدری


13. اثر تنش یخ‌زدگی بر گیاه قرنفل (Dianthus barbatus) در شرایط کنترل شده

دوره 4، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 117-125

10.22077/escs.2012.104

ابراهیم ایزدی دربندی؛ مریم یوسف ثانی؛ احمد نظامی؛ محمد جواد موسوی؛ فاطمه کیخا؛ سمیه نظامی


14. ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در شرایط کنترل شده

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 177-187

10.22077/escs.2011.93

احمد نظامی؛ کمال حاج محمدنیا قالی باف؛ علی کمندی


15. ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام جو (Hordeum vulgar L.) در مرحله گیاهچه‌ای تحت شرایط کنترل شده

دوره 3، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 9-22

10.22077/escs.2010.79

احمد نظامی؛ جعفر نباتی؛ اعظم برزوئی؛ علی کمندی؛ علی معصومی؛ معصومه صالحی