نویسنده = ولی سلطانی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی پاسخ گندم به سطوح مختلف کود فسفر و شوری در شرایط مزرعه‌ای

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 313-318

10.22077/escs.2019.1799.1413

مهدی کریمی؛ بابک خیام باشی؛ سیدعلی محمد چراغی؛ مجید نیکخواه؛ محمد حسن رحیمیان؛ هادی پیراسته انوشه؛ مهدی شیران تفتی؛ ولی سلطانی گردفرامرزی