نویسنده = علیرضا تاری نژاد
تعداد مقالات: 4
1. بررسی برخی صفات فیزیولوژیک، عملکرد دانه و اجزای آن در ارقام ذرت تحت شرایط تنش خشکی و کاربرد مایکوریزا

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1165-1178

10.22077/escs.2019.1752.1402

خاطره توکلی اوجانی؛ ورهرام رشیدی؛ مهرداد یارنیا؛ علیرضا تاری نژاد؛ بهرام میرشکاری


2. شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های گندم نان (.Triticum aestivum L)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 663-672

10.22077/escs.2019.1508.1337

بهنام طهماسب پور؛ سدابه جهانبخش؛ علیرضا تاری نژاد؛ حمید محمدی


3. بررسی تأثیر گوگرد و تیوباسیلوس بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) در شرایط تنش کم‌آبی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 883-892

10.22077/escs.2018.1217.1250

حسین خیری استیار؛ یهرام میرشکاری؛ فرهاد فرح وش؛ ابراهیم خلیلوند بهروزیار؛ علیرضا تاری نژاد


4. تأثیر پرایمینگ فیزیکی بذر و تنش کم‌آبی بر فعالیت آنزیمی و عملکرد دانه ذرت

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 127-136

10.22077/escs.2018.372.1072

رضا صیامی؛ یهرام میرشکاری؛ فرهاد فرح ‌وش؛ ورهرام رشیدی؛ علیرضا تاری‌نژاد