نویسنده = حمید رضا خزاعی
تعداد مقالات: 4
2. مطالعه تأثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاهچه جو (Hordeum vulgare L.) تحت تنش شوری در محیط فیتوژل

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 87-97

10.22077/escs.2016.302

حمیدرضا خزاعی؛ احمد نظامی؛ بیژن سعادتیان؛ امید آرمند پیشه؛ ریحانه پردل


4. تأثیرسطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد تک بوته، خصوصیات مورفولوژیک و میزان کلروفیل برگ گیاه کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 2، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 119-130

10.22077/escs.2010.71

مژگان ثابت تیموری؛ حمید رضا خزاعی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ احمد نظامی