بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف سرب بر آناتومی گونه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) در مراحل مختلف تکوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم گیاهی

2 دانشیار گروه علوم گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

در دهه های اخیر، افزایش ب‍ی‌رویه فعال‍یت‌های بشر در زم‍ینه صنعت و استفاده ب‍یش از حد کودهای ش‍یم‍یایی در بخش کشاورزی، افزایش مقدار فلزات سنگین در مح‍یط زیست را در پی داشته‌است. یکی از مهمترین فلزات آلاینده اکوسیستم سرب می باشد، با این وجود عل‍ی‌رغم اهم‍یت جهان‍ی، مکان‍یسم‌های سم‍یت سرب در گ‍یاهان به م‍یزان کم‍ی شناخته‌شده‌است. در این تحق‍یق با توجه به اهم‍یت دارویی و صنعت‍ی بابونه آلمان‍ی، پاسخ این گ‍یاه در رویارویی با آلودگ‍ی سرب در سه مرحله رزت، ساقه‌دهی و غنچه‌دهی مورد مطالعه قرارگرفت. بدین منظور گ‍یاهان در مرحله رزت به مح‍یط ه‍یدروپون‍یک منتقل‌شده و تحت تیمار نیترات سرب با غلظت‌های 0، 60، 120، 180 و 240 م‍یکرومول قرارگرفتند، بعد از طی هر یک از مراحل تکوینی مورد نظر، نمونه های گیاهی جهت انجام مطالعات مدنظر برداشت شدند. نتایج حاکی از تجمع قابل توجه سرب در ریشه این گونه نسبت به اندام هوایی بود. بررسی برش عرضی برگ، ساقه و ریشه گونه مذکور تحت تیمار سرب نشان‌داد افزایش جذب سرب اثرات مشابهی را بر آناتومی برگ و ساقه بابونه آلمانی در هر سه مرحله تکوین موجب شده است، درحالیکه تاثیر سرب بر آناتومی ریشه این گونه در مراحل مختلف تکوین متفاوت مشاهده شد. به طوری که در مرحله رزت آلودگی سرب، افزایش قطر آوند مرکزی و آوند چوبی را در پی داشت، اما در مرحله ساقه‌دهی این دو پارامتر با افزایش جذب سرب کاهش یافتند

کلیدواژه‌ها