داوران دوره 11 شماره 3

داوران


دکتر احمد            آقایی                  دانشگاه مراغه

دکتر امین             آناقلی                  مرکز ملی تحقیقات شوری

دکتر محمود          احمدی                دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حمداله          اسکندری             دانشگاه پیام نور

دکتر مسعود          اصفهانی               دانشگاه گیلان

دکتر یحیی            امام                     دانشگاه شیراز

دکتر ابراهیم          امیری                  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان

دکتر سید رضا       امیری                  مجتمع آموزش عالی سراوان

دکتر سید بهرام      اندرزیان               مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

دکتر علی             ایزانلو                  دانشگاه بیرجند

دکتر امین             باقی زاده              دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

دکتر حمیدرضا      بلوچی                 دانشگاه یاسوج

دکتر علیرضا          پازکی                 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

دکتر خسرو           پرویزی                مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

دکتر هادی            پیراسته انوشه،        مرکز ملی تحقیقات شوری

دکتر علیرضا          پیرزاد                  دانشگاه ارومیه

دکتر ابوالفضل       توسلی                 دانشگاه پیام نور

دکتر احمد            جعفرنژاد              ایستگاه تحقیقات نیشابور

دکتر محمدرضا      جلال کمالی          محقق ارشد گندم مرکز بین المللی تحقیقات ذرت و گندم (CIMMYT)

دکتر محمد           جلینی                  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر پریسا            جنوبی                 دانشگاه خوارزمی

دکتر محسن          جهان                   دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حمید            حاتمی ملکی         دانشگاه مراغه

دکتر کمال            حاج محمدنیا قالی باف                      دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر منیر              حسین زاده نمین    دانشگاه الزهرا (س)

دکتر سید ماشاله     حسینی                 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

دکتر عباس           خاشعی سیوکی      دانشگاه بیرجند

دکتر سرور            خرم دل               دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مسعود          خزاعی                 دانشگاه بیرجند

دکتر احمدرضا       دادرس                مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

دکتر عبداله           درزی نفت چالی    دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر مسعود          دهداری               دانشگاه‌ یاسوج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دکتر محمد           ربیعی                  دانشگاه شهرکرد

دکتر اسماعیل        رضائی چیانه         دانشگاه ارومیه

دکتر شهرام           رضوان بیدختی      دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان

دکتر غلامحسن      رنجبر                  مرکز ملی تحقیقات شوری

دکتر بهنام             زند                     مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

دکتر مجید            ستاری                 موسسه تحقیقات برنج

دکتر الیاس            سلطانی                دانشگاه تهران

دکتر علیرضا          سیروس مهر          دانشگاه زابل

دکتر فرهاد            صادقی                 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

دکتر امید              صادقی پور           دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

دکتر فرود             صالحی                مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان  چهارمحال و بختیاری

دکتر حسین           صفاری                موسسه تحقیقات خاک و آب

دکتر جواد            طایی سمیرمی        دانشگاه جیرفت

دکتر علی اکبر       عبادی                  موسسه تحقیقات برنج کشور

دکتر بهلول           عباس زاده            مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

دکتر عبدالوهاب     عبدالهی               موسسه‌ تحقیقات‌ کشاورزی دیم‌

دکتر مسعود          عزت احمدی         مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر حیدر            عزیزی                 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذزبایجان غربی

دکتر الهام             عزیزی                 دانشگاه پیام نور

دکتر سید محمد     علوی سینی           مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

دکتر مهدی           غفاری                 دانشگاه بوعلی سینا

دکتر اکرم             فاطمی قمشه          دانشگاه رازی

دکتر سینا              فلاح                   دانشگاه شهرکرد

دکتر رضا             قربانی نصرآبادی    دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر منوچهر         قلی پور               دانشگاه شاهرود

دکتر اسماعیل        قلی نژاد               دانشگاه پیام نور

دکتر محمد           کاظمی                مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر همایون         کانونی                 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

دکتر مریم            کلاهی                 دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر علی             گزنچیان               مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر مرتضی         گلدانی                 دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر امین             لطفی جلال آبادی  دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر علی             ماهرخ                 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر بابک            متشرع زاده           دانشگاه تهران

دکتر مجید            مجیدیان               دانشگاه گیلان

دکتر بهروز           محمدپرست          دانشگاه ملایر

دکتر سهراب         محمودی              دانشگاه بیرجند

دکتر علی             مختصی بیدگلی     دانشگاه تربیت مدرس

دکتر  خداداد         مصطفوی             دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

دکتر محسن          موحدی دهنوی     دانشگاه یاسوج

دکتر علی             مومنی                 موسسه تحقیقات برنج کشور

دکتر کبری           مهدویان               دانشگاه پیام نور

دکتر محمد           میرزاخانی             دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فراهان

دکتر خالد             میری                   مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان

دکتر مهدی           نادری خوراسگانی  دانشگاه شهرکرد

دکتر محمد رضا     نادری درباغشاهی   دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

دکتر مریم            نصر اصفهانی         دانشگاه لرستان

دکتر علی اصغر      نقی پور برج         دانشگاه شهر کرد

دکتر محمد زمان    نوری                   موسسه تحقیقات برنج  کشور

دکتر جعفر            نیکبخت               دانشگاه زنجان

دکتر ایرج             اله دادی               دانشگاه تهران

دکتر مهرزاد          اله قلی پور           موسسه تحقیقات برنج کشور

دکتر یوسف          هاشمی نژاد،          مرکز ملی تحقیقات شوری

دکتر سعید            یوسف زاده          دانشگاه پیام نور

دکتر مجتبی          یوسفی راد            دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد ساوه