اثر آبیاری محدود بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد بیولوژیکی ارقام گلرنگ بهاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان، مشهد

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه بیرجند

3 دانشیار گروه شیمی دانشگاه بیرجند

چکیده

به منظور بررسی اثر آبیاری محدود بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد بیولوژیکی ارقام گلرنگ، آزمایشی به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی و در 4 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال1387 انجام شد. سطوح آبیاری (آبیاری کامل، آبیاری تا مرحله دانه­ بندی، آبیاری تا مرحله گلدهی و آبیاری تا مرحله تکمه­ دهی) در کرت­های اصلی و سه رقم گلرنگ بهاره (محلی اصفهان، اصفهان28، IL111) در کرت­های فرعی قرارگرفتند. نتایج نشان داد کاهش در ارتفاع بوته، ارتفاع اولین شاخه­ از سطح خاک، تعداد گره در ساقه اصلی و تعداد شاخه­های اولیه و ثانویه تنها در تیمار آبیاری تا مرحله تکمه­دهی مشاهده شد، اما قطر طبق­های اولیه و ثانویه و عملکرد بیولوژیک در تیمارهای آبیاری کاهش یافت، نوع رقم گلرنگ نیز به طور معنی­داری بر این صفات تأثیر گذاشت. بیشترین ارتفاع بوته، ارتفاع اولین شاخه­ از سطح خاک، تعداد گره در ساقه اصلی و تعداد شاخه­های اولیه و ثانویه و عملکرد بیولوژیک در رقم محلی اصفهان مشاهده شد که نوید­دهنده پتانسیل تولید مطلوب این رقم در شرایط خشک و نیمه خشک است. در ارقام افت شدید صفات مورفولوژیک و عملکرد بیولوژیک در شرایط آبیاری تا مرحله تکمه­ دهی مشاهده شد که به نظر می­رسد حساسترین مرحله به کمبود آب است و تحت این شرایط، با انجام آبیاری در این مرحله می­توان عمکرد بیولوژیک را به طور قابل توجهی افزایش داد.

کلیدواژه‌ها