فهرست داوران جلد 10، شماره چهار. زمستان 1396

داوران


آرمان آذری، دانشگاه‌ ولی عصر(عج) رفسنجان‌

احمد آقایی، دانشگاه مراغه

محمد علی ابوطالبیان، دانشگاه بوعلی سینا

مهدیه امیری نژاد، دانشگاه جیرفت

محمدحسین امینی فرد، دانشگاه بیرجند

سید بهرام اندرزیان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

محمد نبی ایلکایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

لطیفه پوراکبر، دانشگاه ارومیه

علیرضا پیرزاد، دانشگاه ارومیه

کمال حاج محمدنیا قالی باف، دانشگاه فردوسی مشهد

عباس خاشعی سیوکی، دانشگاه بیرجند

سرور خرم دل، دانشگاه فردوسی مشهد

محمدباقر خورشیدی، ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

مهدی دهمرده، دانشگاه زابل

سمیه رستگار، دانشگاه هرمزگان

سیده ساناز رمضانپور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

شکیبا شاهمرادی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

رضا صالحی، دانشگاه تهران

الهام عزیزی، دانشگاه پیام نور

ابوالفضل فرجی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

سینا فلاح، دانشگاه شهرکرد

زهرا  قراری، دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی، دانشگاه زنجان

مجید قربانی جاوید، دانشگاه تهران

منوچهر قلی­پور، دانشگاه شاهرود

اسماعیل  قلی­نژاد، دانشگاه پیام نور

حامد کاوه، دانشگاه تربت حیدریه

علی ماهرخ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

حمید مدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

عیسی معروف­پور، دانشگاه کردستان

محسن  موحدی دهنوی، دانشگاه یاسوج

سید سعید موسوی، دانشگاه بوعلی سینا

شهلا  نجفی، دانشگاه زابل

 

از زحمات این عزیزان قدردانی می شود