مطالعه سرعت سبز شدن، قابلیت استقرار و عملکرد تعدادی از گونه های شورپسند در شرایط شور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات شوری

چکیده

وسعت و پراکنش اراضی شور در کشور، کمبود منابع آبی متعارف و استعداد گیاهان شورپسند در تولید علوفه موجب شده است تا این گیاهان برای جبران بخشی از کمبود علوفه مورد توجه قرار گیرند. این تحقیق به منظور معرفی گیاهان شورپسند جهت تولید علوفه درگلخانه مرکز ملی تحقیقات شوری و عرصه ­های شور ایستگاه تحقیقات شوری چاه افضل یزد بر روی 14گونه شورپسند انجام گرفت. در این تحقیق، گونه ­های مورد نظر در گلخانه تکثیر شده و سرعت و درصد سبز شدن بذور آنها مورد مطالعه قرار گرفت. گونه­ هایی که سبزشدن بالایی داشتند برای آزمایش­های بعدی انتخاب گردیده و در زمین اصلی نشاء­های دو ماهه با فواصل 1/5 متر در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرارکشت ‌شده و با آب دارای شوری 8 دسی زیمنس بر متر آبیاری شدند. پس از 6 ماه گیاهان برداشت شده و میزان استقرار، عملکرد و اجزای عملکرد علوفه مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد گونه Kochia indicaبیشترین مقدار عملکرد علوفه تر و خشک (به ترتیب 15/5 و 6/9 تن در هکتار) را تولید کرد. همچنین، این گونه بالاترین مقدار سبز شدن بذور (100%) و بیشترین مقدار سرعت سبز شدن (5/5 عدد در روز) را دارا بود. پس از آن گونه Atriplex halimus بالاترین مقدار عملکرد (9/7 تن در هکتار علوفه تر و 3/5 تن در هکتار علوفه خشک) و نیز بالاترین میزان سبز شدن (95%) و سرعت سبز شدن (4/83 عدد در روز) را به خود اختصاص داد. بنابراین، گونه­ های K. indica و A. halimus دارای برتری بوده و کاشت آنها بهعنوان گونه­ های شورپسند برتر برای تولید علوفه و احیاء مراتع در مناطق شور پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها