دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 97-194 
مطالعه ارزش غذایی علوفه گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری

صفحه 123-136

10.22077/escs.2014.144

جعفر نباتی؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ علی معصومی؛ محمد زارع مهرجردی