گزارش علمی کوتاه: بررسی اثر شوری بر جوانه زنی بذر استبرق Calotropi procera L.))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه شیراز

2 کارشناسی ارشد شیمی معدنی

چکیده

گونه استبرق (Calotropis  procer) یک درختچه دائمی سازگار با مناطق خشک است که به طور وسیعی در عملیات احیاء مناطق بیابانی مورد استفاده قرار می­گیرد. بذر استبرق در شرایط طبیعی از جوانه­ زنی کمی برخوردار است. جوانه ­زنی بذر و استقرار گیاهچه یک مرحله بحرانی برای بقای گیاه می­باشد. به منظور بررسی تاثیر عامل شوری بر جوانه­زنی بذر استبرق، آزمایش جوانه­زنی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل درچهار تکرار انجام شد، که در آن عامل شوری (دو نمک کلرید سدیم و کلرید کلسیم به نسبت 5 به 1)  در پنج سطح (صفر، 0/01- ، 0/05- ، 0/1 - ، 0/15-  مگا پاسکال) بود و در سطوح بدون پیش تیمار و با پیش تیمار آزمایش گردید. شوری (کلرید سدیم) تاثیر بسیار معنی­داری بر درصد جوانه­زنی داشت. با افزایش شوری، درصد و سرعت جوانه­ زنی و طول گیاهچه کاهش یافت. درصد جوانه ­زنی بذر استبرق در سطح شاهد بدون نمک 99 درصد و در سطح شوری 0/01- مگا پاسکال 80 درصد و در سطح شوری 0/05- مگا پاسکال 55 درصد بود و با افزایش نمک به تدریج درسطح شوری 0/1-  و 0/15- مگا پاسکال به صفر رسید. پیش تیمار با کلرید سدیم و کلرید کلسیم (0/1-  مگا پاسکال) در مدت چهار روز تاثیر بسیار معنی ­داری بر درصد جوانه ­زنی داشت. پیش تیمار مخصوصاً در 0/05- مگاپاسکال سرعت جوانه­ زنی و طول گیاهچه را افزایش داد، اما با کاهش پتانسیل اسمزی کلیه صفات جوانه ­زنی کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها