گزارش علمی کوتاه: مطالعه واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپ های خارجی و داخلی برنج به تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، مجتمع آموزش عالی گنبد

2 استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، مجتمع آموزش عالی گنبد

3 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین

چکیده

این مطالعه با استفاده از بذور دو ژنوتیپ برنج (Oryza sativa) داخلی به نام‌های گیل و دم‌سیاه و دو ژنوتیپ برنج خارجی به نام‌های IR54447-3B-10-2 و IR58443-6B-10-3 در 4 سطح شوری (کنترل و شوری‌های 4، 8 و 12 دسی‌زیمنس بر متر کلرید سدیم) به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال 1389 در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس اجرا شد. بعد از این که بذور در شرایط آزمایشگاه جوانه‌دار شدند، بر اساس دستورالعمل ارزیابی ژنوتیپ‌های برنج برای تنش شوری در مرحله رویشی موسسه بین‌المللی تحقیقات برنج کشت شده و واکنش آن‌ها نسبت به تنش شوری مورد بررسی قرار گرفت. وزن کاه، وزن کل خوشه، وزن کل بوته، ارتفاع، طول خوشه اصلی، طول و عرض برگ پرچمی ثبت شدند. اثر شوری، ژنوتیپ و اثر متقابل آن‌ها بر کلیه صفات مورد اندازه گیری بسیار معنی­دار بود. در بین ارقام به جز بومی دم سیاه تفاوت معنی­داری از نظر وزن کل خوشه معنی­داری مشاهده نشد. اثر تیمار شوری بر صفات وزن کاه و وزن کل خوشه روند مشابه‌ای داشت.

کلیدواژه‌ها