واکنش فیزیولوژیکی تعدادی از گیاهان شورزیست علوفه ای در شرایط شور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، مرکز ملی تحقیقات شوری یزد

2 کارشناس، مرکز ملی تحقیقات شوری یزد

چکیده

تنش شوری عامل محدود کننده تولید گیاهان زراعی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک ایران می‌باشد. از طرف دیگر وجود اراضی وسیع شور و گونه های متنوع شورزیست، استفاده از منابع آب و خاک شور را اجتناب ناپذیر کرده است. به منظور ارزیابی برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاهان شورزیست علوفه­ای، تحقیقی در ایستگاه تحقیقات شوری چاه افضل، یزد، در سال 89-88 انجام گرفت. تعداد 9 گونه شورزیست مورد نظر در گلخانه تکثیر شده، سپس به مزرعه انتقال داده شدند. قالب طرح آماری، بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار بود. در طول فصل رشد گیاهان با آب شورdSm-1 39/8 آبیاری شدند. در پایان آزمایش صفاتی شامل محتوای آب اندام هوایی، میزان خاکستر و مقدار عناصر معدنی سدیم، پتاسیم و کلر برگ اندازه­ گیری شدند. نتایج نشان داد که تفاوت‌های فیزیولوژیکی معنی­ داری بین گیاهان شورزیست وجود دارد که می‌تواند با قابلیت متفاوت تولید علوفه گیاهان شورزیست مرتبط باشد. از میان گونه ­های شورزیست Kochia indica، Sesbania aculeata و Atriplex halimus به دلیل عملکرد علوفه بیشتر، محتوای پایین خاکستر، سدیم و کلر به عنوان گونه­ های برتر انتخاب شدند. با توجه به این واقعیت که مقدار بالای نمک در گیاهان شورزیست محدودیت‌هایی را از نظر خوش‌خوراکی علوفه ایجاد می‌کند، S. aculeateبه دلیل داشتن مقدار خاکستر کم و نیز نسبت سدیم به پتاسیم پایین می‌تواند به عنوان یک گونه علوفه­ ای مناسب انتخاب گردد.

کلیدواژه‌ها