کلیدواژه‌ها = عناصر سنگین
تعداد مقالات: 3
بررسی پاسخ گندم (.Triticum aestivum L) به مصرف سلنیم تحت شرایط تنش کادمیم

دوره 12، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 291-305

10.22077/escs.2018.1285.1263

بصیر عطاردی؛ امیر فتوت؛ رضا خراسانی؛ پیمان کشاورز


بررسی جذب پتاسیم و کادمیوم در ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش کادمیوم

دوره 9، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 195-204

10.22077/escs.2016.365

ایمان جوادزرین؛ بابک متشرع زاده؛ مهدی تفویضی