نویسنده = محسن ابراهیمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر مقادیرمختلف تابش لیزر در شرایط تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و عملکرد کلزا (Brassica napus L.)

دوره 7، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 245-255

10.22077/escs.2015.182

سید احمد سادات نوری؛ سیدمحمدمهدی مرتضویان؛ محسن ابراهیمی؛ مریم اشرفی جو؛ الناز حسین زاده


2. مقایسه هیبریدهای تجاری و امید بخش ذرت دانه ای تحت شرایط تنش خشکی و آبیاری نرمال

دوره 3، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 47-57

10.22077/escs.2010.82

محمد گلباشی؛ محسن ابراهیمی؛ سعید خاوری خراسانی؛ رجب چوگان