دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-97 
1. بررسی تأثیر تنش کم‌آبی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)

صفحه 1-14

10.22077/escs.2016.295

حمیدرضا باقری؛ محمد حسین قرینه؛ عبدالمهدی بخشنده؛ جواد طایی؛ عبدالمحمد محنت‌کش؛ بهرام اندرزیان


6. تأثیر بررسی اثرات تنش کم‌آبی بر خصوصیات رویشی سه گونه نعناع

صفحه 59-74

10.22077/escs.2016.300

سمیه نظامی؛ سید حسین نعمتی؛ حسین آرویی؛ عبدالرضا باقری


8. مطالعه تأثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاهچه جو (Hordeum vulgare L.) تحت تنش شوری در محیط فیتوژل

صفحه 87-97

10.22077/escs.2016.302

حمیدرضا خزاعی؛ احمد نظامی؛ بیژن سعادتیان؛ امید آرمند پیشه؛ ریحانه پردل