تنش‌های محیطی در علوم زراعی (ESCS) - اصول اخلاقی انتشار مقاله