بر اساس نویسندگان

آ

 • آذری، آرمان [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان
 • آذری نصرآباد، علی [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی | دانشجوی دکترای زراعت دانشگاه زابل
 • آذری نصرآباد، علی [1] بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بیرجند
 • آذری نصرآباد، علی [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل و عضو هیئت‌علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بیرجند.
 • آریانی محمدی، حسن [1] عضو هیئت‌علمی دانشگاه شاهرود
 • آرزمجو، الیاس [1] کارشناس ارشد زراعت
 • آرزمجو، الیاس [1] کارشناس ارشد زراعت، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
 • آرزمجو، الیاس [1] پژوهشگر بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
 • آرزمجو، الیاس [1] دکتری زراعت، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بیرجند، ایران
 • آرمند، نظام [1] دانشجوی دکتری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان.
 • آرمند، نظام [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان
 • آرمند پیشه، امید [1] دانشجوی دکترای زراعت دانشگاه فردوسی مشهد
 • آرویی، حسین [1] عضو هیئت‌علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • آژدانیان، لادن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • آستارایی، علی رضا [1] عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 • آقایی، حسین [1] کارشناس ارشد زراعت ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیشابور
 • آقایی، لیلا [1] دانش‎آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • آقایاری، فیاض [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه زراعت، کرج، ایران.
 • آقاباباییان نجف آبادی، محمد [1] فارغ التحصیل مهندسی علوم خاک (کارشناسی ارشد)، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • آقجه لی، عبدالحمید [1] دانشجو کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک دانشگاه گنبدکاووس
 • آقچلی، سامیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس
 • آینه بند، امیر [1] دانشیار، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • آینه بند، امیر [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز
 • آهنگر، لیلا [1] استادیار دانشگاه گنبدکاووس
 • آئین، احمد [1] استادیار بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، ایران

ا

ب

 • بابایی، تقی [1] استادیار مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 • بیابانی، عباس [1] دانشیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبدکاووس
 • بیابانی، عباس [1] دانشیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس
 • بیابانی، عباس [1] دانشیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گلستان
 • بیابانی، عباس [1] دانشیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، مجتمع آموزش عالی گنبد
 • بیابانی، عباس [1] عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، گلستان، ایران.
 • بابائیان جلودار، نادعلی [1] استاد گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • بابائی زاد، ولی اله [1] دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 • بابائی زارچ، محمدجواد [1] دانشجوی دکتری زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • بابائی زارچ، محمد جواد [1] دانشجوی دکتری زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه بیرجند
 • بابائی زارچ، محمد جواد [1] دانشجوی دکتری گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • بابائی زارچ، محمد جواد [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • بیات، پروین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی
 • بادیردست، حال بی بی [1] دانشجوی دکتری‌ دانشکده علوم پایه، دانشگاه تبریز
 • باصفا، محمود [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی- ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیشابور
 • باغبانی آرانی، ابوالفضل [1] استادیار (عضو هیئت‌علمی) گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران
 • باغبانی آرانی، ابوالفضل [1] استادیار و عضو هیئت‌علمی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • باغبانی آرانی، ابوالفضل [1] استادیار بخش کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • باقری، حمیدرضا [1] دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • باقری، عبدالرضا [1] عضو هیات علمی دانشکدة کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • باقری، عبدالرضا [1] عضو هیئت‌علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • باقری، میلاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • باقری، نادعلی [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • باقری، واحد [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
 • باقری، واحد [1] کارشناس ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
 • باقی زاده، امین [1] دانشیار گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
 • باقی زاده، امین [1] دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران.
 • باقی زاده، امین [1] دانشیارگروه بیوتکنولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
 • بیچرانلو، بهاره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
 • بحری، فائزه [1] فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دامغان
 • بحرالعلومی، سیدمحمدجواد [1] کارشناس آزمایشگاه شیمی و حاصلخیزی خاک، گروه علوم خاک، کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • بختیاری، سعید [1] استادیار دانشگاه آزاد واحد نیشابور
 • بخشی پور، سعید [1] دانشجوی دکتری کشاورزی اکولوژیک، پردیس دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران
 • بخشنده، عبدالمهدی [1] استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • بخشنده، عبدالمهدی [1] استاد گروه گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • بخشنده، عبدالمهدی [1] استاد گروه زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • بخشنده، عبدالمهدی [1] گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • بخشنده، عبدالمهدی [1] استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • بخشنده، عبدالمهدی [2] گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • بخشنده، عبدالمهدی [1] استاد؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • بدیهی، رفعت السادات [1] کارشناسی ارشد شیمی معدنی
 • بیریای، غزاله [1] کارشناسی ارشد. گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران
 • برادران، رضا [1] عضو هیئت علمی، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
 • برادران فیروزآبادی، مهدی [1] عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
 • براری، مهرشاد [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • براری، مهرشاد [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام.
 • براری، مهرشاد [1] عضو هیئت‌علمی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • براری، مهرشاد [1] عضو هیئت‌علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ایلام
 • برجیان بروجنی، علیرضا [1] دانشجوی سابق دکتری زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • برجیان بروجنی، علیرضا [1] سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
 • برزگر، طاهر [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • برزویی، اعظم [1] استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای.
 • برزویی، اعظم [1] عضو هیئت‌علمی پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، کرج، ایران.
 • برزوئی، اعظم [1] عضو هیات علمی پژوهشکده کشاورزی، پزشکی و صنعتی هسته‌ای کرج
 • برین، محسن [1] کارشناس ارشد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • برومند رضازاده، الهه [1] دکتری زراعت از دانشگاه فردوسی مشهد
 • بیژن زاده، احسان [1] دانشیار بخش اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز
 • بش، زینب [1] دانشجوی دکتری زراعت گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • بشارتی، حسین [1] استاد مؤسسه تحقیقات آب‌وخاک کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • بلوچی، حمیدرضا [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • بلوچی، حمیدرضا [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه یاسوج.
 • بنایان، محمد [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد
 • بنایان اول، محمد [1] دانشیار گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد
 • بنی اسدی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • بناکار، محمد حسین [1] عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
 • بناکار، محمد حسین [1] عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
 • بناکار، محمد حسین [1] عضو هیئت علمی، مرکز ملی تحقیقات شوری یزد
 • بناکار، محمد حسین [1] عضو هیئت‌علمی مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • بناکاشانی، فاطمه [1] استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان – دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران
 • بنی عباس شهری، زهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
 • بهادر، محمود [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • بهامین، صادق [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
 • بهامین، صادق [1] دانشجوی دکتری آگرواکولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • بهامین، صادق [1] دانشجوی دکترای اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • بهپوری، علی [1] استادیار بخش اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب - دانشگاه شیراز
 • بهپوری، علی [1] استادیار بخش اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز
 • بهدانی، محمدعلی [1] عضو هیئت‌علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند.
 • بهدانی، محمد علی [1] دانشکدة کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • بهدانی، محمد علی [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه بیرجند
 • بهدانی، محمد علی [1] عضو هیات علمی دانشکدة کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • بهرامی، نوذر [1] موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، معاونت سرارود، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سرارود، ایران.
 • بهرامی نژاد، صحبت [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات و گروه پژوهشی بیوتکنولوژی مقاومت به خشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • بهره مند، نادیا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت
 • بهشتی، سید علیرضا [1] بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد
 • بهشتی، سید علیرضا [1] دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • بهشتی، سید علیرضا [1] دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد.
 • بهشتی، علیرضا [1] دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • بهلولی، مائده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
 • بی همتا، محمد رضا [1] استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
 • بی‌همتا، محمدرضا [1] استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
 • بهمنی، امید [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب. دانشکده کشاورزی. دانشگاه بوعلی سینا. همدان
 • بهمنی، امید [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب. دانشکده کشاورزی. دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • بهمنی، امید [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

پ

 • پارسا، سهیل [1] عضو هیئت‌علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند.
 • پارسا، مهدی [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد
 • پارسا، مهدی [1] عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت، دانشگاه فردوسی مشهد
 • پارسا، مهدی [1] عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • پارسا، مهدی [1] عضو هیئت‌علمی گروه زراعت و اصلاح نبات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • پارسا، نادیا [1] کارشناس ارشد اگرواکولوژی
 • پارساپور، عمران [1] دانشجوی دکتری زراعت؛ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • پارسا مطلق، بهاره [1] استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت
 • پازکی، علیرضا [1] استادیار دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
 • پازکی، علیرضا [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران.
 • پازکی، علیرضا [1] گروه زراعت، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • پازوکی، علیرضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری
 • پاسبان اسلام، بهمن [1] دانشیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز
 • پاک نیت، حسن [1] هیئت‌علمی بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.
 • پاکنژاد، فرزاد [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 • پاکنژاد، فرزاد [1] استادیار دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • پاکنژاد، فرزاد [1] استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • پاکنژاد، فرزاد [1] استاد گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه زراعت، کرج، ایران.
 • پاکنژاد، فرزاد [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه زراعت، کرج، ایران.
 • پاکنژاد، فرزاد [1] گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • پاک‌نژاد، فرزاد [1] دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • پاک‌نژاد، معصومه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین
 • پاینده، خوشناز [1] استادیار، گروه خاکشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • پاینده، خوشناز [1] استادیار، گروه خاک‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • پذیرا، ابراهیم [1] استاد واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی
 • پذیره، صفیه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • پیری، عیسی [1] دانشیار دانشگاه پیام نور واحد زاهدان
 • پیراسته انوشه، هادی [1] استادیار پژوهش، مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • پیرانی، حسن [1] دانشجوی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • پیردشتی، همت اله [1] دانشیار گروه زراعت، پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • پیردشتی، همت اله [1] دانشیار گروه زراعت، پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • پیردشتی، همت اله [1] دانشیار گروه زراعت، دکترای زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 • پردل، ریحانه [1] دانشجوی دکترای زراعت دانشگاه فردوسی مشهد
 • پردل، ریحانه [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • پیرزاد، علیرضا [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • پیرسته انوشه، هادی [1] دانشجوی دکتری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • پیرسته انوشه، هادی [1] استادیار بخش تحقیقات زراعت و باغبانی، مرکز ملی تحقیقات شوری
 • پیرمانی، افسانه [1] دانشجو دکتری رشته زراعت، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران.
 • پرنده، سارا [1] دانش آموخته دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بیرجند
 • پروانک، کامران [1] گروه کشاورزی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرری
 • پروین، ثریا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.
 • پشتدار، عادل [1] کارشناس گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • پیکرستان، بابک [1] مربی، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • پهلوانی، محمد هادی [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • پهلوانی، محمد هادی [1] عضو هیئت‌علمی گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • پورجمشید، احمد [1] دانش آموخته‏ کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • پور جهرمی، محمد اسماعیل [1] دانشجوی دکتری زراعت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، و عضو هیئت علمی مجتمع آموزش آلی جهرم
 • پورداد، سید سعید [1] استاد معاونت موسسه تحقیقات دیم کشور- کرمانشاه
 • پورداد، سید سعید [1] عضو هیئت علمی (استاد)، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
 • پورعیسی، منا [1] استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران
 • پورقاسمیان، نسیبه [1] استادیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی بردسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
 • پولادی، فرزانه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

ت

 • تاج بخش، مهدی [1] استاد گروه زراعت، دانشگاه ارومیه، گروه زراعت، ارومیه
 • تاجدینی، فائزه [1] دانشجوی کارشناسی رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت، شهرقدس، تهران، ایران
 • تاری نژاد، علیرضا [1] دانشیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 • تاری نژاد، علیرضا [1] گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز
 • تاری نژاد، علیرضا [1] گروه بیوتکنولوژی کشاورزی ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • تاری‌نژاد، علیرضا [1] دانشیار، عضو هیئت‌علمی گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • تجلی، حمید [1] کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
 • تجلی، حمید [1] محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
 • تجملیان، مهدیه [1] دانشجوی دکتری بیابان‌زدائی، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
 • تدین، محمودرضا [1] دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • تدین، محمودرضا [2] عضو هیئت‌علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • تدین، محمودرضا [1] عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهرکرد
 • تدین، محمود رضا [1] دانشیار دانشکده کشاورزی، گروه زراعت، دانشگاه شهرکرد
 • تدین، محمود رضا [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • ترابی، بنیامین [1] استادیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • تعویذی، حسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف‏های هرز دانشکده کشاورزی بیرجند
 • تفویضی، مهدی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • تقی زاده، محمدصادق [1] استادیار بخش اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب - دانشگاه شیراز
 • تقوی، داریوش [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه محقق اردبیلی
 • تیموری، بهمن [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • تهرانی فر، علی [1] استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • تهرانی فر، علی [1] دانشیارگروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • تهرانی فر، علی [1] استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • توانا، شهلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • توحیدی، شیوا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم مهندسی خاک دانشکده آب و خاک دانشگاه زابل، ایران
 • توحیدلو، قاسم [1] استادیار گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه زراعت، کرج، ایران.
 • توحیدی نژاد، عنایت الله [1] استادیار بخش زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • تورچی، محمود [1] استادگروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • تورچی، محمود [1] استاد گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • توکل، الهه [1] استادیار بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.
 • توکل، الهه [1] هیئت‌علمی بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.
 • توکلی، افشین [1] دانشیار، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه زنجان
 • توکلی، افشین [2] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • توکلی، افشین [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران
 • توکلی، حسین [1] دانشیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • توکلی اوجانی، خاطره [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز

ث

ج

 • جابری، فرهاد [1] عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • جامی، محمد قاسم [1] دانش آموخته دکتری زراعت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران و استادیار گروه کشاورزی دانشگاه هرات افغانستان.
 • جامی الاحمدی، مجید [1] دانشگاه بیرجند
 • جامی الاحمدی، مجید [1] عضو هیات علمی دانشکدة کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • جامی الاحمدی، مجید [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • جامی الاحمدی، مجید [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه بیرجند
 • جامی الاحمدی، مجید [1] عضو هیئت‌علمی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • جامی الاحمدی، مجید [1] عضو هیئت‌علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • جامی الاحمدی، مجید [1] عضو هیئت‌علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • جامی الاحمدی، مجید [2] عضو هیئت‌علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند.
 • جامی الاحمدی، مجید [1] عضو هیئت‌علمی گروه زراعت واصلاح نباتات دانشگاه بیرجند
 • جانعلی زاده قزوینی، مریم [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت و اصلاح نبات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • جانعلی زاده قزوینی، مریم [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه فردوسی مشهد.
 • جاوید، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه ایلام
 • جباری، حمید [1] استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، البرز، ایران
 • جباری، حمید [1] استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • جبّاری، حمید [1] استادیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 • جبّاری، حمید [1] استادیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، بخش تحقیقات دانه‌های روغنی، کرج، البرز، ایران
 • جباری اورنج، ماشااله [1] کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبیلی
 • جیریایی، مجید [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اراک، ایران
 • جعفری، بهمن [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان.
 • جعفری، سیروس [1] دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان)
 • جعفری، سیروس [1] دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.
 • جعفرنژاد، احمد [2] استادیار پژوهش ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیشابور
 • جلالی، امیر [1] کارشناس ارشد بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، ایران
 • جلال کمالی، محمدرضا [1] مرکز بین‌المللی اصلاح ذرت و گندم (CIMMYT)، کرج
 • جلال کمالی، محمدرضا [1] مرکز بین‌المللی اصلاح ذرت و گندم (CIMMYT)، کرج، ایران
 • جلال کمالی، محمد رضا [1] محقق ارشد گندم مرکز بین المللی تحقیقات ذرت و گندم (CIMMYT)
 • جلالی هنرمند، سعید [2] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • جلالی-هنرمند، سعید [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • جلالی-هنرمند، سعید [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • جلالوند، علی [1] دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • جلالوند، علی [1] دکترای زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • جلالوند، علی [1] دکترای زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان ، ایران
 • جلیلیان، جلال [1] دانشیار گروه زراعت، دانشگاه ارومیه.
 • جلیلیان، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج.
 • جلینی، محمد [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • جلینی، محمد [1] عضو هیئت‌علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.
 • جمالی، مژده [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد در رشته زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • جهان، محسن [1] دانشیار گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • جهان، محسن [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • جهان، محسن [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • جهانبخش، سدابه [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • جهان تیغی، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • جوادزرین، ایمان [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • جوانمرد، عبداله [1] دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه
 • جوهری، شیما [1] کارشناس جذب اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فسا

چ

 • چراغی، سیدعلی محمد [1] بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • چم حیدر، هادی [1] گروه خاکشناسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر
 • چنگیزی، مهدی [1] استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • چهارلنگ بدیل، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • چوکان، رجب [1] استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • چوکان، رجب [1] عضو هیئت علمی (استاد)، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
 • چوگان، رجب [1] دانشیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج.

ح

 • حیاتی، امین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • حاتمی، علی [1] عضو هیئت‌علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ایلام
 • حاتم ‏وند، معصومه [1] بخش فیزیولوژی مولکولی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران | گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‏المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
 • حاتمی ملکی، حمید [1] استادیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه، مراغه، ایران.
 • حاجی رضایی، طیبه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • حاج محمدنیا قالی باف، کمال [1] استادیار گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • حاج محمدنیا قالی باف، کمال [1] مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد
 • حاجی نیا، سمیه [1] کارشناس ارشد زراعت
 • حامد، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • حبیبی، حسن [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران.
 • حداد سبزوار، آزاده [1] کارشناس ارشد میکروب شناسی، گروه زیست شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • حیدری، حسن [1] عضو هیئت‌علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه رازی، کرمانشاه.
 • حیدری، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان
 • حیدری، غلامرضا [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان
 • حیدری، غلامرضا [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
 • حیدری، فروزان [1] مربی دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
 • حیدری، مجید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • حیدری، مختار [1] استادیار گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.
 • حیدری، مصطفی [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات- دانشگاه زابل
 • حیدری، مصطفی [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زابل
 • حیدری، مصطفی [2] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات- دانشگاه شاهرود
 • حیدری، مصطفی [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • حیدری، نسرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
 • حسنی، سمیه [1] دانشجوی دکترا اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حسنی، عباس [1] استادیارگروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • حسینی، بهمن [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • حسینی، سید علی [1] استادیار مرتعداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان
 • حسینی، سید محسن [1] استادیار، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین
 • حسینی، سید محمد [1] بخش فیزیولوژی مولکولی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران
 • حسینی، سیده زینب [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • حسینی، یعقوب [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
 • حسینی، مجتبی [1] دانشجوی دکترای علوم علف‌های هرز دانشگاه فردوسی مشهد
 • حسینی، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • حسینی، مجتبی [1] دانشجوی دکترای علوم علف‌های‌هرز دانشگاه فردوسی مشهد
 • حسینی، محبوبه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • حسینی ابراهیمی، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان
 • حسینی بجد، محمد سعید [1] دانشیار گروه شیمی دانشگاه بیرجند
 • حسن بیگی، روح الله [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه فردوسی مشهد.
 • حسین پناهی، فرزاد [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • حسن پور، فرزاد [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل
 • حسینی چالشتری، مریم [1] استادیار پژوهش موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • حسندخت، محمد رضا [1] استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
 • حسین زاده، الناز [1] گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • حسین زاده، سعید رضا [1] دانش‌آموخته دکتری، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.
 • حسین زاده، سعید رضا [1] مدرس گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان
 • حسین‌زاده، سعید رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلّم تهران
 • حسین‌زاده، محمد هادی [1] دانش‌آموخته دکتری زراعت دانشگاه تربیت مدرس
 • حسین زاده ثابتی، الناز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران
 • حسین شیرانی راد، امیر [1] استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
 • حسین شیرانی راد، امیر [1] استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • حسن فرد، علیرضا [1] دانشجوی دکتری علوم علف های هرز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • حسنلو، طاهره [1] استادیار، بخش فیزیولوژی مولکولی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
 • حسنلو، طاهره [1] بخش فیزیولوژی مولکولی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران
 • حسنلو، طاهره [1] بخش فیزیولوژی مولکولی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • حسین نیا، امیرمحمد [1] دانشجوی دکتری، فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • حسنوند، حدیث [1] دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • حشمتی، سیاوش [1] دانشجوی دکتری زراعت، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • حقایقی، ابوالقاسم [1] عضو هیئت‌علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.
 • حق بهاری، مینا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه محقق اردبیلی
 • حکیم زاده، محمدعلی [1] استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
 • حکیم زاده، محمدعلی [1] عضو هیئت‌علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد، یزد
 • حکیم زاده، محمد علی [1] عضو هیئت‌علمی، دانشگاه یزد
 • حمامی، حسین [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • حمیدی، آیدین [1] دانشیار موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 • حمیدی، حسن [1] کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • حمیدی، حسن [1] محقق بخش تحقیقات علوم زراعی-باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | دانشجوی دکتری رشته اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • حمیدی، حسن [1] محقق بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.
 • حمیدی، ساعد [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • حمیداوی، حیدر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • حمزه، حمزه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
 • حمزه، حمزه [1] بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • حمزه، حمزه [1] دانشجوی دکتری ژنتیک بیومتری دانشگاه محقق اردبیلی.

خ

د

 • داداشی، محمدرضا [1] استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان
 • دادخواه، علیرضا [1] دانشیار گروه تکنولوژی تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان، دانشگاه فردوسی مشهد
 • داشادی، مختار [1] استادیار پژوهش معاونت سرارود،موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،کرمانشاه، ایرا ن
 • دانش شهرکی، عبدالرزاق [3] استادیار گروه مهندسی زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • دانش شهرکی، عبدالرزاق [1] استادیار گروه مهندسی زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد.
 • دانشور، ماشاءاله [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
 • دانشور، ماشاالله [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
 • داودی، سارا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • داودی، سیده حکیمه [1] دانشجوی دکتری زراعت، فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس
 • داودی، شیلان [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز
 • داودی، ناهید [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
 • درخشان، ابوالفضل [1] گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • درزی نفت چالی، عبداله [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • دریس، حمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • درویش زاده، رضا [1] استاد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • درویش زاده، رضا [1] استاد، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه
 • درویش کجوری، فرخ [1] گروه اصلاح نباتات، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان
 • درویش نیا، فاطمه [1] دانشجوی دکتری رشته اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • دروگر، حامد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • دروگر، نازلی [2] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، ایران
 • دژم، محمود [1] استادیار باغبانی گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا
 • دستفال، منوچهر [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.
 • دشتکی، محمد [1] دانشجوی دکتری اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • دلارام پور، محمدعلی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
 • دیلمی، سارا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • دماوندی، علی [1] گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان
 • دهداری، اشکبوس [1] گروه زراعت واصلاح نباتات دانشگاه یاسوج
 • دهداری، اشکبوس [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه یاسوج
 • دهداری، مسعود [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج.
 • دهداری، مسعود [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج.
 • دهستانی اردکانی، مریم [2] استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان، دانشگاه اردکان
 • دهقانی، حمید [3] استاد گروه ژنتیک و به‌نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • دهقانی، فرهاد [1] هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
 • دهقانی، فرهاد [1] استادیار مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، یزد
 • دهقانی، فرهاد [1] استادیار مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • دهقانی، محمد صادق [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آگرواکولوژی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، گلستان، ایران
 • دهقانی تفتی، احمدرضا [1] دانش آموخته دکتری زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه بیرجند
 • دهقانی تفتی، احمدرضا [1] دانشجوی دکتری زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه بیرجند
 • دهقانی تفتی، احمد رضا [1] دانشجوی دکتری زراعت، گروه زراعت‌ و اصلاح نباتات، دانشگاه بیرجند.
 • دهقانی تفتی، محمدحسن [1] کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی میبد
 • دهقان زاده، حمید [1] استادیار گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • دهقان نیری، فاطمه [1] گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‏المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
 • دهمرده، مهدی [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
 • دهمرده، مهدی [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل.
 • دیهیم فرد، رضا [1] استادیار گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • دوانی، داوود [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه شهید چمران اهواز و مدرس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر.

ذ

 • ذبیحی، ابوالفضل [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • ذوالفقاری، محمدرضا [1] استادیار، گروه میکروب شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
 • ذوالفقاران، اردلان [1] عضو هیئت‌علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.

ر

 • راحمی کاریزکی، علی [1] استادیار دانشگاه گنبدکاووس
 • راحمی کاریزکی، علی [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس
 • راحمی کاریزکی، علی [1] استادیار دانشگاه گنبدکاووس
 • راحمی کاریزکی، علی [1] استادیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گلستان
 • راحمی کاریزکی، علی [1] دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، استادیار گروه تولیدات گیاهی، عضو هیئت‌علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس
 • ریاسی، احمد [1] عضو هیات علمی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • راستگو، مهدی [1] عضو هیئت‌علمی گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
 • رامشینی، حسینعلی [1] استادیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پاکدشت، تهران، ایران
 • رامشینی، حسینعلی [1] استادیار، پاکدشت، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
 • رامشینی، حسینعلی [1] دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان – دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران
 • راه چمنی، علی اکبر [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
 • رائینی سرجاز، محمود [1] استاد گروه مهندسی علوم آب، دکترای هواشناسی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 • ربیعیان، احسان [1] دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رجایی، مجید [1] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.
 • رجایی، مجید [1] استادیار خاکشناسی، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز
 • رجایی، مجید [1] بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.
 • رجالی، فرهاد [1] استادیار موسسه تحقیقات آب و خاک کرج
 • رجبی، امیر [1] دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
 • رجبی خمسه، ساناز [1] دانشجوی دکتری زراعت گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • ریحانی، ابوالفضل [1] کارشناس ارشد زراعت، معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • رحیمی، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رحیمی، مهدی [1] عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
 • رحیمی، مهدی [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
 • رحیمی، مهدی [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
 • رحیمی، مهدی [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران.
 • رحمانی، فاطمه [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • رحیمیان، محمد حسن [1] استادیار پژوهش، مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • رحمانی کمرودی، عاطفه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رحمتی، مصطفی [1] دانشجوی کارشناس ارشد باغبانی دانشگاه تربیت مدرس
 • رحیمی چگنی، اکرم [1] گروه شیمی و مهندسی شیمی، واحد دورود، دانشگاه آزاد اسلامی، دورود، ایران
 • رحیمی مقدم، سجاد [1] دانش‌آموخته دکتری گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • رزمجو، جمشید [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • رزمجو، جمشید [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • رزمجو، جمشید [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
 • رستمی، قادر [1] دانشجوی دکترای علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.
 • رستمی، قادر [1] دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • رستمی، قادر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • رستمی، مجید [1] عضو هیئت‌علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ملایر
 • رستمی، مجید [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر
 • رسولزاده، علی [1] دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • رسول زاده، علی [1] استادیار گروه علوم آب و مدیریت کشاورزی دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
 • رسولی صدقیانی، میرحسن [1] استادیارگروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • رشیدی، ورهرام [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • رشیدی، ورهرام [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • رشیدی، ورهرام [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز
 • رضایی، جواد [1] استادیار، بخش تحقیقات چغندر قند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.
 • رضایی، حامد [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
 • رضایی، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی دانشگاه گنبدکاووس.
 • رضایی، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس
 • رضایی، محسن [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • رضایی زاد، عباس [1] استادیار مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
 • رضایی زاد، عباس [2] استادیار بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه ایران.
 • رضایی نسب، فرشته [1] گروه زراعت، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رضائی، عبدالحسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و فناوری بذر گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه یاسوج.
 • رضائی تولائی، مجید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه بیرجند
 • رضائی چیانه، اسماعیل [1] استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • رضوان بیدختی، شهرام [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دامغان
 • رضوانی مقدم، پرویز [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد
 • رضوانی مقدم، پرویز [1] عضو هیئت‌علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رضوانی مقدم، پرویز [1] استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رضوانی مقدم، پرویز [1] استاد گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد
 • رفیعی‏ الحسینی، محمد [1] استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • رفیعی الحسینی، محمد [2] استادیار گروه مهندسی زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • رمرودی، محمود [1] دانشیار اگرواکولوژی، عضو هیئت‌علمی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
 • رمرودی، محمود [1] دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • رمزی، الناز [1] استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی گچساران
 • رمضانی، الهام [1] کارشناس ارشد علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رمضانی، محمدرضا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه زراعت، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی.
 • رمضانپور، سیده ساناز [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 • رمضانپور، سیده ساناز [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • رمضانپور، سیده ساناز [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • رمضانپور، سیده ساناز [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • رنجبر، غلامحسن [1] عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
 • رنجبر، غلامحسن [1] عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
 • رنجبر، غلامحسن [1] عضو هیئت علمی، مرکز ملی تحقیقات شوری یزد
 • رنجبر، غلامحسن [1] عضو هیئت‌علمی مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • رنجبر، غلامعلی [1] دانشیار گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رنجبر، غلامعلی [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات. دانشکده علوم زراعی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رنجبر، غلامعلی [1] دانشیار گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رنجبر، مسعود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه یاسوج
 • رهی، علیرضا [1] دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • روستا، حمیدرضا [2] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
 • روستا، حمید رضا [1] استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
 • روشنفکر، حبیب الله [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • روشنفکر دزفولی، حبیب اله [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • رومانی، اعظم [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گلستان
 • رونقی، عبدالمجید [1] بخش خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • رئیسی، رقیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • رئیسی، طیبه [1] کارشناسی ارشد اصلاح نباتات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت. ایران.

ز

 • زارع، محمد جواد [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ایلام
 • زارع، محمد جواد [1] عضو هیات علمی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ایلام
 • زارع، محمد جواد [1] عضو هیئت‌علمی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • زارعی، ژاله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه رازی.
 • زارعی، علی [1] دانشجوی دکتری رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان
 • زارعی، غلامرضا [1] استادیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد
 • زارعی، لیلا [1] گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه رازی
 • زارع مهرجردی، محمد [1] عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • زارع مهرجردی، محمد [1] عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی شیروان
 • زارع مهرجردی، محمد [1] عضو هیئت ‌علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
 • زارع مهرجردی، محمد [1] دانشیار گروه تولیدات گیاهی، مجتمع آموزش عالی شیروان
 • زارع مهرجردی، محمد [1] عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی شیروان
 • زارع نهندی، فریبرز [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز
 • زالی، حسن [1] استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، داراب
 • زالی، حسن [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، داراب، ایران
 • زاهدی، حسین [1] استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 • زاهدی، حسین [1] گروه کشاورزی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران
 • زبرجدی، علیرضا [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه رازی
 • زبرجدی، علیرضا [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه رازی کرمانشاه
 • زرین کمر، فاطمه [1] دانشیار گروه علوم گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • زمانی، غلامرضا [1] دانشگاه بیرجند
 • زمانی، غلامرضا [1] استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • زمانی، غلامرضا [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند.
 • زمانی، غلامرضا [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بیرجند
 • زمانی، غلامرضا [1] عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه بیرجند
 • زمانی، غلامرضا [1] عضو هیئت‌علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • زمانی، غلامرضا [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • زمانی، غلامرضا [1] دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • زمانی، غلامرضا [1] دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.
 • زمانی، غلامرضا [1] دانشیار دانشگاه بیرجند، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، بیرجند، ایران.
 • زمانی، غلامرضا [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران.
 • زمانی، غلام رضا [1] عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • زمانی فارسی، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
 • زین العابدینی، مهرشاد [1] استادیار، بخش ژنومیکس، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
 • زند، بهنام [1] استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ورامین، ایران
 • زینلی، ابراهیم [1] دانشیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • زینلی، اعظم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • زینلی نژاد، خلیل [1] استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • زینلی نژاد، خلیل [1] عضو هیئت‌علمی گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • زینلی نژاد، خلیل [1] استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان
 • زهتاب سلماسی، سعید [1] استاد آموزشی گروه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه تبریز
 • زهدی اقدم، مهدی [1] گروه اصلاح نباتات، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان

س

ش

 • شافع، مصطفی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی بذر دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه بیرجند.
 • شاکری، احسان [1] دانشجوی دکتری بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.
 • شاکری، احسان [1] کارشناس ارشد زراعت
 • شامیاتی، محمد [1] گروه کشاورزی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.
 • شامنصوری، سحر [1] گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران
 • شجاعی نوفرست، کوروش [1] دانشجوی دوره دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه فردوسی مشهد
 • شجاعی نوفرست، کوروش [1] عضو هیئت‌علمی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد.
 • شیرازی، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس
 • شیرانی‎راد، امیرحسین [1] بخش دانه‌های روغنی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران
 • شیران تفتی، مهدی [1] محقق، مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • شیرانی راد، امیرحسین [1] استاد پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 • شیرانی راد، امیرحسین [1] استاد پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، بخش تحقیقات دانه‌های روغنی، کرج، البرز، ایران
 • شیرانی راد، امیرحسین [1] استاد مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • شیرانی راد، امیر حسین [1] استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • شیرخانی، علی [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات گیاهان زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی
 • شریعتی، فرناز [1] استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، کرج، ایران.
 • شرفی، یاور [1] استادیار دانشگاه شاهد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی، تهران
 • شریفی، زهرا [1] دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه بیرجند
 • شریفی، زهرا [1] دانشجوی دکتری زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • شریف الحسینی، محمد [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع خراسان رضوی
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم [1] دانشیار، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی
 • شریفی نیک، علی [1] دانش آموخته مهندسی تولیدات گیاهی (باغبانی)، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
 • شرقی، یونس [1] استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 • شیرمردی، مصطفی [2] استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان، دانشگاه اردکان
 • شیرویی، حمزه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ایلام
 • شعبانی، اکبر [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه رازی
 • شعبان زاده، شمیده [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه زابل
 • شفیعی گواری، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اراک.
 • شکاری، فرید [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • شکاری، فرید [1] عضو هیأت ‌علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی دانشگاه زنجان
 • شکاری، فرید [1] عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
 • شکرپور، مجید [1] استادیار گروه باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • شکوه فر، علیرضا [1] استادیار گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ، ایران
 • شمسی، حسین [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی میبد
 • شمسایی، مریم [1] کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
 • شمیلی، محمود [1] مدیر بخش به زراعی موسسه تحقیقات آموزش و توسعه نیشکرو صنایع جانبی خوزستان
 • شمیلی، محمود [1] موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان
 • شهبازی، حسین [1] گروه اصلاح نباتات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 • شهیدی، علی [1] دانشگاه بیرجند
 • شهیدی، علی [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • شهیدی، علی [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • شهریاری، رضا [1] گروه اصلاح نباتات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 • شهراسبی، صادق [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.
 • شور، محمود [1] استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • شوریابی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
 • شوروزدی، علی [1] کارشناس، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • شوشتری، لیا [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • شوشی دزفولی، احمدعلی [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی مهندسی و کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران

ص

 • صابری، محمدحسین [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
 • صابری، محمد حسین [1] عضو هیئت‌علمی، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بیرجند، ایران
 • صابری، محمد حسین [1] محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
 • صابرتنها، بتول [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • صاحب حسن، مهدی [1] گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشگاه فردوسی مشهد
 • صادری، سیده زهره [1] کارشناس ارشد علوم گیاهی
 • صیاد رحیم، مصطفی [1] بخش اکولوژی منابع آبی،پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی،بندر انزلی
 • صادقی، آیتک [1] کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
 • صادقی، حسین [1] عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
 • صادقی، سید مصطفی [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
 • صادقی پور، امید [1] دانشیار گروه زراعت، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران
 • صادقی پور، حمید رضا [1] استادیار دانشکده علوم، دانشگاه گلستان
 • صادقی پور، حمید رضا [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی، دانشگاه گلستان.
 • صادق زاده، بهزاد [1] موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران.
 • صادق‌زاده، محمد ابراهیم [1] محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
 • صادق زاده حمایتی، سعید [1] استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • صالحی، امین [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج.
 • صالحی، سید یحیی [1] دانشیار دانشکده علوم پایه، دانشگاه تبریز
 • صالحی، فخرالدین [1] استادیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • صالحی، محمد حسن [1] استاد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • صالحی، معصومه [1] استادیار، مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • صالحی، معصومه [1] استادیار مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، یزد
 • صالحی، معصومه [1] استادیار، مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، یزد
 • صالحی، معصومه [1] استادیار مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • صالحی، معصومه [1] دانشجوی دکتری زراعت گرایش فیزیولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
 • صالحی، معصومه [1] محقق مرکز ملی تحقیقات شوری
 • صیامی، رضا [1] دانشجوی دکتری زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • صبا، جلال [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
 • صبا، جلال [1] عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • صبا، جلال [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • صبوری، حسین [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبدکاووس
 • صبوری، حسین [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، مجتمع آموزش عالی گنبد
 • صبوری، حسین [1] دانشیار اصلاح نباتات گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس، ایران
 • صبوری، حسین [1] دانشیار تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس
 • صبوری، حسین [1] دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبدکاووس
 • صبوری، حسین [1] دانشیار ژنتیک بیومتری گروه تولیدات گیاهی دانشگاه گنبدکاووس.
 • صبوری، حسین [1] دانشیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس
 • صبوری، حسین [1] دانشیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس
 • صبوری، حسین [2] دانشیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس
 • صبوری، حسین [1] دانشگاه گنبد کاووس
 • صبوری، حسین [1] دکتری ژنتیک بیومتری، دانشیار گروه تولیدات گیاهی، عضو هیئت‌علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس
 • صبوری، حسین [1] عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، گلستان، ایران.
 • صبوری، عاطفه [1] دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • صبوری، عاطفه [1] استادیار اصلاح نباتات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت. ایران.
 • صبوری، عاطقه [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان.
 • صدقی، محمد [1] هیئت‌علمی دانشگاه محقق اردبیلی
 • صدقی، محمد [1] استاد زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی
 • صدقی، محمد [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • صدیق، سامان [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • صفایی، نیلی [1] مربی پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، اصفهان
 • صفاری، وحیدرضا [1] دانشیار پژوهشکده باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • صمدزاده، علیرضا [1] عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • صمدزاده، علیرضا [1] مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.
 • صمدزاده، علیرضا [1] عضو هیئت‌علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.
 • صمد زاده، علیرضا [1] مربی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • صمصامی، ناصر [1] کارشناس ارشد کشاورزی اکولوژیک
 • صنوبر، علی [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی میبد؛

ض

 • ضابط، محمد [1] استادیار گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • ضابط، محمد [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.
 • ضابط، محمد [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • ضیائی، حجت [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • ضیائی، سید مسعود [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • ضیائیان احمدی، وحید [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • ضرغامی، رضا [1] هیئت‌علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران.

ط

 • طایی، جواد [1] استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت
 • طاعتی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • طالبی، سیدمهدی [1] استادیار فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اراک.
 • طالبی، سیده فرحناز [1] دانشجوی دکتری گیاهان زینتی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • طالبی، هاجر [1] دانشجوی کارشناسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان، دانشگاه فردوسی مشهد
 • طالبی سیه سران، پرنیان [1] دانش آموخته باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • طالبی سیه سران، پرنیان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • طالعی، داریوش [1] استادیار، بیوتکنولوژی گیاهی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • طالع فراهی، فاطمه [1] گروه علوم مهندسی خاک دانشکده آب و خاک دانشگاه زابل
 • طالقانی، داریوش [1] دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • طاهری، قدیر [1] استادیار گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
 • طاهرآبادی، شهربانو [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • طاهریان، مجید [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی- ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیشابور
 • طباطبایی، سید علی [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
 • طباطبایی، سید علی [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
 • طباطبایی، سید علی [1] استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، ایران.
 • طباطبایی، سید علی [1] استادیار و عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منبع طبیعی یزد
 • طباطبایی، سید علی [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد
 • طباطبایی، سید علی [1] دانشیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد
 • طباطبایی، سید علی [1] دانشیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران.
 • طباطبایی، سید علی [1] دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
 • طباطبایی، سید علی [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد.
 • طباطبایی، سیّد علی [1] هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
 • طباطبایی، سیده سمیرا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • طبسی، عاطفه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد سبزیکاری گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • طریق الاسلامی، محسن [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • طهماسبی، زهرا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • طهماسبی، زهرا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
 • طهماسبی، زهره [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام.
 • طهماسبی، سیروس [1] استادیار زراعت و اصلاح نباتات، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز
 • طهماسب پور، بهنام [1] انشجوی دوره دکتری اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • طهماسبی سروستانی، زین العابدین [1] دانشیار گروه زراعت، دانشگاه تربیت مدرس

ظ

 • ظریفی نیا، ناصر [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران

ع

 • عابدی‌اصل، غلامرضا [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران.
 • عارفی، یعقوب [1] دانشجوی ارشد زراعت، گروه زراعت، واحد ملکان، دانشگاه آزاد اسلامی، ملکان، ایران
 • عالی زاده امرایی، اشرف [1] مربی گروه علمی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران
 • عالی زاده امرایی، اشرف [2] مربی گروه علمی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • عالمی، معصومه [1] کارشناس ارشد، دانشکده زیست شناسی و پژوهشکده علوم زیستی، دانشگاه دامغان
 • عالمی سعید، خلیل [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • عالمی سعید، خلیل [2] گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • عالیمقام، سید مجید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • عالیمقام، سید مجید [1] دانشجوی دکتری اگرواکولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • عبادی، علی [1] هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی
 • عبادی، علی [1] استاد زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی
 • عبادی، علی اکبر [1] استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • عبادی، محمدتقی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، گرایش تولید و فیزیولوژی گیاهان دارویی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • عبادی، محمّدتقی [1] دانشجوی دکتری علوم باغبانی، گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • عبادی، محمد تقی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • عبادی، ندا [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • عباسی، زهرا [1] محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
 • عباسی، علیرضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تهران.
 • عباسی، محمد رضا [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • عباسی، محمد رضا [1] عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • عباسی، نصرت اله [1] عضو هیئت‌علمی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • عباسیان، عباس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • عباسپور، ابولفضل [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد
 • عباس دخت، حمید [1] دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود
 • عباسی سیه‌جانی، ابراهیم [1] دانش آموخته دانشگاه آزاداسلامی، واحد تبریز
 • عباسی سیه‌جانی، ابراهیم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و عضو باشگاه پژوهشگران جوان؛
 • عبدالهی، عبدالوهاب [1] استادیار پژوهش معاونت سرارود، مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 • عبدالهی، فرزین [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان.
 • عبداله زاده، نسیبه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی دانشگاه زنجان
 • عبدلی، مجید [2] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • عبدلی، مجید [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه | دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
 • عبدلی نسب، مریم [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
 • عبدوسی، وحید [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • عبوده، هنا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • عیدی زاده، خالد [1] گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور ،تهران، ایران
 • عرب، صفیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه صنعتی شاهرود
 • عزیزی، خسرو [1] عضو هیئت‌علمی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
 • عزیزی، مجید [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • عزیزی، مجید [1] گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشگاه فردوسی مشهد
 • عزیزی نژاد، رضا [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • عسکری، مهدیه [1] دانش آموخته دکتری زراعت. گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند.
 • عسکری، مهری [1] استادیار فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اراک.
 • عسکری کلستانی، علی رضا [1] دانشجوی دکترا گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 • عسکرنژاد، مرضیه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
 • عسگری کلستانی، علیرضا [1] دانشجوی دکترا کشاورزی هسته ‏ای، دانشگاه گرگان.
 • عیسوند، حمیدرضا [2] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
 • عصاره، علی [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • عطاردی، بصیر [1] گروه علوم خاک، دانشگاه فردوسی مشهد.|بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بیرجند، ایران.
 • عطاردی اصل، الهه [1] کارشناس ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • عطارزاده، محمود [1] دانشجوی دکتری زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • عطایی سماق، حجت [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد تهران.
 • عظیم خانی، رقیه [1] کارشناس ارشد دانشگاه زنجان
 • عظیمی گندمانی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج
 • عقیلی لاکه، مژده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان-دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران
 • علی، سمیرا [1] دانشکدة کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • علی، سمیرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکدة کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • علی پور، اکبر [1] گروه کشاورزی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران
 • علیخانی، حسینعلی [2] استاد، گروه مهندسی علوم خاک، دانشگاه تهران
 • علیزاده، یاسر [1] دکتری تخصصی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
 • علیزاده، حمزه علی [1] دکتری تخصصی علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
 • علیزاده، زهره [1] استادیار اصلاح نباتات، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • علیزاده، زهره [1] استادیار دانشگاه بیرجند، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، بیرجند، ایران.
 • علیزاده، زهره [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران
 • علیزاده، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه ملایر
 • علی زاده فروتن، معصومه [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه بیرجند.
 • علی نیا، مژگان [1] دانشجوی ارشد بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.
 • علی نقی زاده، مصطفی [1] گروه زراعت واصلاح نباتات دانشگاه یاسوج
 • علوی اصل، سید علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور
 • علوی اصل، سید علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه پیام نور.
 • علوی حسینی، سید محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
 • علوی سینی، سید محمد [1] دانشجوی دکترای اصلاح نباتات دانشگاه زنجان
 • علوی سینی، سید محمد [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جیرفت و کهنوج
 • علیوند، محمد [1] گروه زراعت، واحد ملکان، دانشگاه آزاد اسلامی، ملکان، ایران
 • عنافجه، زینب [1] دانشجوی دکتری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • عندلیبی، بابک [2] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • عندلیبی، بابک [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان ، ایران
 • عینی زاده، پیمان [1] دانش‌آموخته کارشناسی ‌ارشد ژنتیک و به‌نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

غ

ف

 • فابریکی اورنگ، صدیقه [1] استادیار، هیئت‌علمی گروه ژنتیک و به‌نژادی گیاهی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • فاتح، مجتبی [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد میاندوآب، دانشگاه آزاد اسلامی، میاندوآب، ایران
 • فاخری، براتعلی [1] استاد دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
 • فاخری، براتعلی [1] استاد گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • فاخری، براتعلی [1] دانشیار اصلاح نباتات، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • فاخری، براتعلی [1] استاد، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • فارسی، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.
 • فایضی زاده، امین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • فاضلی رستم پور، منصور [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه علوم تحقیقات تبریز و مربی مرکز آموزش شهید خیابانیان وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • فاضلی رستم پور، منصور [1] مربی، مرکز آموزش علمی کاربردی شهید خیابانیان، زاهدان
 • فاضلی کاخکی، سید فاضل [1] دانش آموخته دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی | مدرس مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی
 • فاضلی کاخکی، سید فاضل [1] دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی و مدرس مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی
 • فاضل نجف آبادی، مهدی [1] استادیار، پاکدشت، پردیس ابوریحان، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
 • فاطمی، رقیه [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز
 • فاطمی، زینب [1] گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • فتحی، امین [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • فتوت، امیر [1] گروه علوم خاک، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • فتوت، رضا [1] عضو هیأت ‌علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی دانشگاه زنجان
 • فتوکیان، محمدحسین [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد
 • فتوکیان، محمدحسین [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران.
 • فخیمی، فرزانه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز
 • فرجی، هوشنگ [1] گروه زراعت واصلاح نباتات دانشگاه یاسوج
 • فرجی، هوشنگ [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه یاسوج
 • فرجیان مشهدی، محمد علی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی مشهد
 • فرج زاده معماری تبریزی، الناز [3] گروه زراعت، واحد ملکان، دانشگاه آزاد اسلامی، ملکان، ایران
 • فرج زاده معماری تبریزی، الناز [1] گروه زراعت، واحد ملکان، دانشگاه آزاد اسلامی، ملکان، ایران.
 • فرح وش، فرهاد [1] استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • فرح وش، فرهاد [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • فرح وش، فرهاد [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • فرح وش، فرهاد [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز
 • فرح ‌وش، فرهاد [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • فرح‌وش، فرهاد [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • فریدی مایوان، فهیمه [1] دانشجوی دکتری زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات،، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • فرزادی، حسین [1] مربی پژوهش بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران
 • فرزانه، اکرم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی گرایش سبزیکاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • فرزانه، سلیم [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • فرشادفر، عزت اله [1] استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه.
 • فرشادفر، عزت اله [1] استاد ،گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • فرقانی، امیر حسین [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور
 • فرهنگ فر، همایون [1] عضو هیات علمی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • فرهودی، روزبه [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر
 • فیروزی، بهنام [1] دانشجوی دکترای رشته بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
 • فیروزآبادی، مهدی [1] عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
 • فرومدی، محمود [1] کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان(شاهرود)
 • فصاحت، پرویز [1] استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • فیضی، حسن [1] استادیار؛ دانشگاه تربت‌حیدریه
 • فلاح، سیف اله [1] عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهرکرد
 • فلاح، سیف‌اله [1] دانشیار اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • فلاح، سیف‌اله [1] دانشیار گروه زراعت، دانشگاه شهرکرد
 • فلاح، سینا [1] استاد گروه زراعت، دانشگاه شهرکرد
 • فلاحی، جبار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • فلاحی، جبار [1] دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه فردوسی مشهد
 • فلاحی، حسین علی [1] استادیار بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش ترویج کشاورزی، ساری
 • فلاحی، حسین علی [1] استادیار، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ساری
 • فلاحی، حمیدرضا [1] عضو هیئت‌علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.
 • فنایی، حمیدرضا [1] دانشیار پژوهش بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، زابل
 • فنایی، حمید رضا [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
 • فنایی، حمید رضا [1] بخش زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • فنایی، حمید رضا [1] دانشیار پژوهش بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، زابل
 • فنایی، حمید رضا [1] دانشیار پژوهش بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، زابل، ایران.
 • فنودی، فرزاد [1] گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان
 • فهمیده، لیلا [2] دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • فهمیده، لیلا [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران
 • فولادوند، زیبا [1] مربی پژوهشکده کشاورزی و پژوهشکده زیست‌فناوری کشاورزی دانشگاه زابل

ق

ک

 • کابوسی، کامی [1] گروه کشاورزی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.
 • کاراندیش، فاطمه [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل
 • کاشفی، بهاره [1] استادیار و عضو هیئت‌علمی، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دامغان
 • کاظمی، کامیار [1] مربی گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • کاظمی، کامیار [1] استادیار گروه علمی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • کاظمی، کامیار [1] استادیار گروه علمی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • کاظمی اربط، حمداله [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • کاظمینی، سیدعبدالرضا [1] دانشیار بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • کاظمینی، سید عبدالرضا [1] دانشیار بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.
 • کاظمینی، سید عبدالرضا [1] دانشیار بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • کافی، محمد [1] دانشگاه فردوسی مشهد
 • کافی، محمد [1] عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کافی، محمد [1] استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کافی، محمد [1] استاد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، مشهد، ایران.
 • کافی، محمد [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • کافی، محمد [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کافی، محمد [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کافی، محمد [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • کافی، محمد [1] ستاد، فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • کافی، محمد [4] عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کافی، محمد [1] عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کافی، محمد [1] عضو هیئت‌علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کافی، محمد [1] عضو هیئت‌علمی دانشکده کشاورزی و پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کافی، محمد [1] عضو هیئت‌علمی گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
 • کافی، محمد [1] عضو هیئت‌علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • کافی، محمد [1] عضو هیئت‌علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • کافی، محمد [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.
 • کافی، محمد [1] عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کافی، محمد [1] عضو هیئت‌علمی گروه زراعت و اصلاح نبات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.
 • کاکایی، مهدی [1] استادیار بخش علوم کشاورزی، دانشگاه پیام‌نور
 • کاکایی، مهدی [1] عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور
 • کامبوزیا، جعفر [1] دانشیار گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • کامبوزیا، جعفر [1] دانشیار گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران
 • کامکار، بهنام [1] استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کامکار، بهنام [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کامکار، بهنام [1] دانشیار گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.
 • کامکار، بهنام [1] عضو هیئت علمی گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.
 • کیانی، سمانه [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • کاووسی، بیژن [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، یاسوج
 • کبیری، رزیتا [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه ایلام
 • کیخا، غلامعلی [1] کارشناس بخش تحقیقات آب‌وخاک مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، زابل، ایران.
 • کیخا، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کدخدایی، هدا [1] فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه یزد
 • کربلایی، اعظم [1] گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز
 • کرد زنگنه، رضوان [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • کرمی، وحید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آگرواکولوژی- دانشگاه زابل
 • کریمی، علی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زراعت، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • کریمی، علی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی
 • کریمی، مهدی [2] استادیار پژوهش، مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • کریمی، مهدی [2] استادیار پژوهش، مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران.
 • کریمیان، مریم [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد رشته اگرواکولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه زراعت، کرج، ایران
 • کریمیان، نجفعلی [1] بخش خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • کریمیان، نجفعلی [1] استاد علوم خاک دانشگاه شیراز
 • کریم زاده اصل، خلیل [1] استادیار (عضو هیات علمی) مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • کریم زاده سورشجانی، هدایت اله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • کریم‌زاده سورشجانی، هدایت‌الله [1] فارغ‌التحصیل مقطع دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کشاورز، پیمان [1] بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.
 • کشکولی، حیدرعلی [1] دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کشمیری، احسان [1] دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه فردوسی مشهد
 • کشوری، رضوان [1] فارغ‏التحصیل کارشناسی ارشد اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • کلاهیان همدانی زاد، الهام [1] دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
 • کلهر، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
 • کمال، حاج محمدنیا قالی باف [1] مربی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کمائی، حسین [1] دکتری زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی)، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
 • کمائی، حسین [1] دکتری زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی- دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
 • کمری، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی.
 • کمیلی، حمید رضا [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع خراسان رضوی
 • کمندی، علی [1] دانشجوی دکتری زراعت گرایش فیزیولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کمندی، علی [1] دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کمندی، علی [1] دکتری زراعت از دانشگاه فردوسی مشهد
 • کهن پور، زبیده [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • کهنسال، اردشیر [1] کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز
 • کوچکی، احمد رضا [1] عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر، کرج
 • کوچکی، علیرضا [1] استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کولمن، مارکوس [1] گروه ژنتیک مولکولی، مؤسسه ژنتیک گیاهی و تحقیقات گیاهان زراعی لیبنیز (IPK)، آلمان
 • کوهی دهکردی، مهرآنا [1] گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران

گ

 • گالشی، سراله [1] استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • گرزین، مرتضی [1] دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • گزانچیان، علی [1] گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
 • گل آبادی، مریم [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)؛
 • گیلانی، عبدالعلی [1] استادیار، عضو هیأت علمی بخش اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.
 • گلباشی، محمد [1] دانشجوی دکتری نانوبیوتکنولوژی دانشگاه تهران
 • گل پرور، احمدرضا [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)
 • گلدانی، مرتضی [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردسی مشهد
 • گلدانی، مرتضی [1] عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • گلدانی، مرتضی [2] دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • گلدانی، مرتضی [1] عضو هیئت‌علمی گروه زراعت و اصلاح نبات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • گلستانی فر، فرزانه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • گلستانی فر، فرزانه [1] کارشناس ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف های هرز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.
 • گلستانی فر، فرزانه [1] کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علفهای هرز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • گلسرخی، مسعود [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، رشته آگرواکولو‍ژیک،‌گروه تولیدات گیاهی،‌دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبدکاووس
 • گلوی، محمد [1] استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل.
 • گلوی، محمد [1] استاد زراعت، عضو هیئت‌علمی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
 • گلوی، محمد [1] استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
 • گلوی، محمد [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
 • گلوی، محمد [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زابل
 • گماریان، مسعود [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک
 • گنجعلی، حمیدرضا [1] استادیار، فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، گروه کشاورزی، زاهدان، ایران
 • گنجعلی، علی [1] استادیار دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
 • گنجعلی، علی [1] عضو هیات علمی پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
 • گنجعلی، علی [1] عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 • گنجعلی، علی [1] عضو هیات علمی، گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
 • گودرزی، شهرام [1] عضو هیئت‌علمی گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
 • گوهری، غلامرضا [1] استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه

ل

 • لاریجانی، کامبیز [1] استادیار، گروه شیمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • لاله، سمانه [1] دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه بیرجند
 • لطفی، ثمین [1] دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • لطیفی، پروانه [1] گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه رازی
 • لکزیان، امیر [1] استاد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • لکزیان، امیر [1] گروه علوم مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • لیموچی، کاوه [1] دانشجوی دکتری تخصصی زراعت، دانشکده کشاورزی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

م

 • مازندرانی، ابوالفضل [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان
 • مالکی خضرلو، سمیرا [1] دکتری زراعت، دانشگاه ارومیه، گروه زراعت، ارومیه
 • ماهرخ، علی [1] استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • ماوندی، پریزاد [1] دانشجوی دکتری گیاهان دارویی، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • مبصّر، حمیدرضا [1] استادیار، فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، گروه کشاورزی، زاهدان، ایران
 • متشرع زاده، بابک [1] استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
 • متشرع زاده، بابک [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
 • متشرع زاده، بابک [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • مجاب، مهدی [1] مربی، گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه پیام نور، ایران
 • مجاب، مهدی [1] مربی گروه علوم کشاورزی دانشگاه پیام نور، ایران.
 • مجیدی، اسلام [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • مجیدی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • مجیدی، عزیز [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
 • مجیدی، عزیز [1] بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.
 • مجدم، مانی [1] استادیار، گروه زراعت، واحداهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • مجدم، مانی [3] استادیار، گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • محاویه اسعدی، نگین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بخش اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع ‌طبیعی داراب، دانشگاه شیراز
 • محبیان، سید محمد [1] دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
 • محتشمی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • محسن آبادی، غلامرضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان.
 • محمدی، امین [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زراعت، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران
 • محمدی، حمید [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 • محمدی، خسرو [1] استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
 • محمدی، رحمت [1] استادیار موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه
 • محمدی، رضا [1] موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، معاونت سرارود، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سرارود، ایران.
 • محمدی، سید ابوالقاسم [1] استاد، گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.
 • محمدی، سید ابولقاسم [1] استاد گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • محمدی، سلیمان [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه
 • محمدی، سلیمان [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه
 • محمدی، سلیمان [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
 • محمدی، سلیمان [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.
 • محمدی، سمیرا [1] دانشجوی دکتری اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • محمدی، غلامرضا [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی.
 • محمدی، فاطمه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • محمدی، محمود [1] دانشجوی دکتری زراعت گروه زراعت، دانشگاه تربیت مدرس
 • محمدآبادی، علی اصغر [1] عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • محمد آلق، شریفه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس
 • محمدی دهبالایی، حسین [1] دانشجوی‌ دکتری ژنتیک و به‌نژادی گیاهی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • محمددوست چمن آباد، حمید رضا [1] دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • محمدزاده، احمدرضا [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • محمدفام، مهناز [1] موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران.
 • محمدی گل تپه، ابراهیم [1] استاد گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • محمدی گنبد، رحمت الله [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان.
 • محمدی نژاد، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اصلاح نباتات، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
 • محمدی نژاد، قاسم [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • محمودی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
 • محمودی، سهراب [2] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه بیرجند
 • محمودی، سهراب [1] عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • محمودی، سهراب [1] عضو هیئت‌علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • محمودی، سهراب [1] دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • محمودی، سهراب [1] دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.
 • محمودی، سهراب [1] عضو هیئت‌علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند.
 • محمودی، سهراب [1] عضو هیئت‌علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • محمودآبادی، محمد رضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • محنت‌کش، عبدالمحمد [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
 • مختاری، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشگاه شهرکرد
 • مختاریان، علی [1] کارشناس ارشد باغبانی مرکز تحقیقات بذر و نهال مشهد
 • مختصی بیدگلی، علی [1] استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • مختصی بیدگلی، علی [1] استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • مختصی بیدگلی، علی [1] استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • مختصی بیدگلی، علی [1] ستادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • مداح حسینی، شهاب [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان
 • مدحج، عادل [1] دانشیار گروه زراعت، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر
 • مددی، شهین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد [1] استاد تمام گروه زراعت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد [1] استاد فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد [1] استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد [1] استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • مدرس ثانوی، سید علی‌محمد [1] استاد فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • مدنی، حمید [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • مدنی، سید هادی [1] دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه.
 • میری، حمید رضا [1] استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه زابل
 • میری، سمیه [1] کارشناس ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس
 • میرآخوری، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان. دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • مرادی، پرویز [1] بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویح کشاورزی، زنجان
 • مرادی، پرویز [1] بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویح کشاورزی، زنجان، ایران
 • مرادی، پرویز [1] عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، ایران
 • مرادی، روح اله [1] استادیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی بردسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
 • مرادی، فواد [1] استادیار موسسه بیوتکنولوژی و کشاورزی کرج (ABRI)، کرج، ایران.
 • مرادبیگی، لعیا [1] دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه صنعتی شاهرود
 • مرادی تلاوت، محمد رضا [1] استادیار؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • مرادی تلاوت، محمد رضا [1] دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • مرادی تلاوت، محمد رضا [1] دانشیار، فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • مرادی تلاوت، محمد رضا [1] دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • مرادی تلاوت، محمد رضا [1] گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • مرادقلی، ابوالقاسم [1] دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، گروه کشاورزی، زاهدان، ایران
 • مرادی قهدریجان، مهرداد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور
 • مرادی مرجانه، الهه [1] دانشجوی کارشناس ارشد زراعت
 • میربها الدین، محمود [1] کارشناس ارشد آگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل.
 • مرتضوی، سید نجم الدین [1] استادیار دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی، دانشگاه زنجان
 • مرتضویان، سیدمحمدمهدی [1] گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • میردورقی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی داراب - دانشگاه شیراز
 • میرزایی، رضا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • میرزایی، سعید [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
 • میرزاخانی، محمد [1] گروه کشاورزی، واحد فراهان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان، ایران
 • میرزاخانی، محمد [1] گروه کشاورزی، واحد فراهان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان، ایران.
 • مرسلی، فریبا [1] کارشناسی ارشد، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه
 • مرسلی آقاجری، فریبا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • میرشکاری، بهرام [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز
 • میرشکاری، یهرام [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز
 • میرشکاری، یهرام [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز
 • میرشکاری، یهرام [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • میرشکاری، یهرام [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • میرشکارنژاد، بابک [1] دانشجوی دکتری زراعت، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • مرعشی، سیدکیوان [1] استادیار گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • مرعشی، سیدکیوان [1] استادیار گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • میرفاضلی، ماریه سادات [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان-دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران
 • میرفخرایی، سید رضاقلی [1] استادیار گروه اصلاح‏ نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه تربیت مدرس.
 • مرکی، زهرا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گیاهان دارویی و کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.
 • میرمحمدی میبدی، سید علی‌محمد [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • میر محمودی، تورج [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد
 • میر محمودی، تورج [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد
 • میر محمودی، تورج [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد، مهاباد، ایران
 • میرمیران، سیده محبوبه [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • میر مظفری رودسری، آرزو [1] دانشجوی دکتری زراعت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • مروتی، ابوالفضل [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی میبد
 • مروجی، سمیرا [1] دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه بیرجند، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، بیرجند، ایران
 • مزارعی، ایوب [1] دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
 • مزارعی، ایوب [1] دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران
 • مسعود سینکی، جعفر [1] گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان
 • مسعود سینکی، جعفر [1] گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان
 • مسکرباشی، موسی [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مشتطی، علی [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • مشتطی، علی [1] استادیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • مشتطی، علی [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • مشهدی اکبر بوجار، مسعود [1] دانشیار گروه علوم سلولی مولکولی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی
 • مصری، فاطمه [1] کارشناس پژوهشکده زیست فناوری- دانشگاه زابل
 • مصطفایی، علی [1] استاد، بخش ایمونولوژی، مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.
 • مصطفوی، خداداد [1] استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • مصطفوی، خداداد [1] دانشیار. گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران
 • مصلح آرانی، اصغر [1] عضو هیئت‌علمی، دانشگاه یزد
 • مصلح آرانی، اصغر [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
 • مطلبی آذر، علیرضا [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز
 • مظلوم شهرکی، رسول [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه بیرجند.
 • معراجی پور، میترا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه یاسوج
 • معراجی پور، مینا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه یاسوج
 • معصومی، علی [1] دکتری زراعت از دانشگاه فردوسی مشهد
 • معصومی، علی [1] عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
 • معصومی، علی [1] عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
 • معصومی، علی [1] عضو هیات علمی گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور
 • معصومی، علی [1] استادیار دانشگاه پیام نور مشهد.
 • معمار کوچه‌باغ، اسماعیل [1] کارشناس ارشد خاکشناسی (بیولوژی خاک).
 • مقدم، محمد [2] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • مقدم، محمد [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • مقدم، محمد [1] دانشیار گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.
 • مقصودی مود، علی اکبر [1] دانشیار پژوهشکده باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • مقیمی، نغمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • مکاریان، حسن [1] دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود
 • مکاریان، حسن [1] عضو هیئت‌علمی دانشگاه شاهرود
 • ملاشاهی، مهدی [1] استادیار دانشگاه گنبدکاووس
 • ملک، محسن [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • ملک‌زاده، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه شهرکرد
 • ملک ملکی، فاطمه [1] دانشجوی اکولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
 • مینایی، آزاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی- دانشگاه زابل
 • من