کلیدواژه‌ها = اجزای عملکرد
تعداد مقالات: 14
1. بررسی پاسخ گندم به سطوح مختلف کود فسفر و شوری در شرایط مزرعه‌ای

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 313-318

10.22077/escs.2019.1799.1413

مهدی کریمی؛ بابک خیام باشی؛ سیدعلی محمد چراغی؛ مجید نیکخواه؛ محمد حسن رحیمیان؛ هادی پیراسته انوشه؛ مهدی شیران تفتی؛ ولی سلطانی گردفرامرزی


2. تجزیه عملکرد دانه و اجزای آن در گندم نان و ارتباط آن ها با طول کلئوپتیل تحت شرایط کم‌آبی

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 41-56

10.22077/escs.2019.1893.1457

فاطمه درویش نیا؛ محمد هادی پهلوانی؛ خلیل زینلی نژاد؛ خسرو عزیزی


6. ارزیابی ژنوتیپ‌های لوبیای سیاه (.Phaseolus vulgaris L) در شرایط تنش خشکی

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 197-207

10.22077/escs.2018.1223.1249

زهرا طهماسبی؛ حسین محمدی دهبالایی


7. واکنش گندم به شرایط قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد و سطوح نیتروژن در شرایط آب و هوایی اهواز

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 533-545

10.22077/escs.2018.883.1173

زینب عنافجه؛ محمد بنایان اول؛ پرویز رضوانی مقدم؛ سید بهرام اندرزیان


8. تأثیر آبیاری تکمیلی و تقسیط نیتروژن بر کمیت و کیفیت ماش (.Vigna radiata L)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 591-602

10.22077/escs.2018.849.1167

عبدالحمید آقجه لی؛ علی نخزری مقدم؛ علی راحمی کاریزکی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری


9. تأثیر سطوح مختلف آبیاری و زمان برداشت بر برخی خصوصیات زراعی و میزان اسانس گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 329-337

10.22077/escs.2017.461

اسماعیل رضائی چیانه؛ علیرضا پیرزاد؛ بهمن حسینی؛ سید هادی مدنی


10. بررسی تأثیر تنش خشکی بر تجمع اسمولیت ها، رنگ‌دانه‌های فتوسنتزی و رشد چند رقم و لاین ارزن دم روباهی (Setaria italica L.)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 149-162

10.22077/escs.2016.361

مسعود خزاعی؛ محمد گلوی؛ مهدی دهمرده؛ سید محسن موسوی نیک؛ غلامرضا زمانی؛ نفیسه مهدی نژاد


12. تأثیر تنش شوری بر عملکرد کیفی و کمی لاین‌های امیدبخش جو

دوره 8، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 285-295

10.22077/escs.2016.239

معصومه حسینی ابراهیمی؛ آرمان آذری؛ سید علی طباطبایی؛ شهاب مداح حسینی


14. تأثیر تنش خشکی و مقادیر نیتروژن بر عملکرد و راندمان مصرف آب رازیانه (Foenicolum vulgare Mill.)

دوره 5، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 135-145

10.22077/escs.2013.121

سید غلامرضا موسوی؛ محمد جواد ثقه‌الاسلامی؛ سید مهدی موسوی