اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 981
تعداد پذیرش 401
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 385
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 245

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 569
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 21 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش 408 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 39 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 21 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 80 روز
درصد پذیرش 41 %