اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1146
تعداد پذیرش 463
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 430
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 273

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 690
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 21 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش 480 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 47 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 30 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 92 روز
درصد پذیرش 40 %