اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1001
تعداد پذیرش 420
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 391
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 246

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 587
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 21 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش 409 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 45 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 26 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 83 روز
درصد پذیرش 42 %