تنش فلزات سنگین
اثر محلول پاشی پوترسین بر رشد و تحمل بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) به تنش سرب

آیدا انصاری؛ بابک عندلیبی؛ مهدی زارعی؛ فرید شکاری

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 861-871

https://doi.org/10.22077/escs.2020.3018.1779

چکیده
  به منظور بررسی اثر پوترسین بر رشد و تحمل به سرب گیاه بالنگوی شهری (Lallemantia iberica)، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با شش تکرار (سه تکرار برای عملکرد دانه و سه تکرار برای صفات محتوی پرولین، شاخص سبزینگی، سطح برگ، وزن خشک ریشه، برگ، ساقه، کپسول و اندام هوایی، طول ریشه و شاخص تحمل) در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ...  بیشتر

تأثیر سالیسیلیک اسید و سایکوسل بر درصد و عملکرد اسانس و ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه بادرشبویه (.Dracocephalum moldavica L) در شرایط تنش خشکی

علی جلالوند؛ بابک عندلیبی؛ افشین توکلی؛ پرویز مرادی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 865-876

https://doi.org/10.22077/escs.2019.1482.1328

چکیده
  به‌منظور بررسی اثرات سالیسیلیک اسید و سایکوسل بر تبادلات گازی گیاه دارویی بادرشبویه در شرایط تنش کم‌آبی پژوهشی در بهار سال‌های 1393 و 1394 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان به اجرا درآمد. آزمایش به‌صورت اسپلیت پلات با دو عامل سطوح رطوبتی و تنظیم کننده‌های رشد در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. عامل ...  بیشتر

بررسی اثرات سالیسیلیک اسید و سایکوسل بر روند تبادلات گازی بادرشبویه (.Dracocephalum moldavica L) در شرایط تنش خشکی

علی جلالوند؛ بابک عندلیبی؛ افشین توکلی؛ پرویز مرادی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 481-494

https://doi.org/10.22077/escs.2019.1413.1305

چکیده
  به ­منظور بررسی اثرات سالیسیلیک اسید و سایکوسل بر تبادلات گازی گیاه دارویی بادرشبویه در شرایط تنش کم ­آبی پژوهشی در بهار سال­های 1393 و 1394 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان به اجرا درآمد. آزمایش به‌صورت اسپلیت پلات با دو عامل سطوح رطوبتی و تنظیم‌کننده‌های رشد در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا ...  بیشتر

اثر تنظیم‌کننده‌های رشدی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و اسانس بادرشبویه (.Dracocephalum moldavica L) تحت تنش خشکی

علی جلالوند؛ بابک عندلیبی؛ افشین توکلی؛ پرویز مرادی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 645-659

https://doi.org/10.22077/escs.2018.827.1164

چکیده
  خشکی یکی از مهم‌ترین تنش­های محیطی است که مورفولوژی، فیزیولوژی و بیوشیمی گیاه را تحت تأثیر قرار می­دهد به همین دلیل پژوهشی به‌منظور ارزیابی اسانس و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی بادرشبویه در شرایط تنش خشکی در بهار سال­های 1393 و 1394 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان به اجرا درآمد. آزمایش به‌صورت اسپلیت پلات با ...  بیشتر