کلیدواژه‌ها = وزن خشک
تعداد مقالات: 9
2. اثر آبیاری تکمیلی و تراکم بوته بر بعضی صفات مورفولوژیکی ارقام عدس (.Lens culinaris Medik)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1117-1128

10.22077/escs.2019.1177

حمزه شیرویی؛ مهرشاد براری؛ علی حاتمی؛ علی اشرف مهرابی


3. اثر مدت و سطح تنش غرقاب و کود نیتروژن بر صفات رویشی گیاه استویا (.Stevia rebaudiana B) در اقلیم رشت

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 281-289

10.22077/escs.2018.1243.1252

ریحانه پردل؛ محمد کافی؛ مسعود اصفهانی؛ احمد نظامی


4. بررسی اثر تنش یخ‌زدگی در گیاه باقلا (.Vicia faba L) تحت شرایط کنترل‌شده

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1023-1034

10.22077/escs.2018.1052.1212

علیرضا حسن فرد؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ جعفر نباتی


5. تأثیر تنش شوری بر برخی از صفات مورفوفیزیولوژیک و کمیت و کیفیت اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 413-420

10.22077/escs.2018.953.1188

مهیا قربانی؛ زهرا موحدی؛ عزیزالله خیری؛ مجید رستمی


6. ارزیابی تحمل به سرمای گیاه خاکشیر (L. Descurainia Sophia) تحت شرایط کنترل شده

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 627-639

10.22077/escs.2017.70.1016

احمد نظامی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ مریم جانعلی زاده قزوینی؛ روح الله حسن بیگی


7. بررسی تحمل به شوری در مراحل مختلف رشدی در کلزا (Brassica napus) رقم طلایه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 185-193

10.22077/escs.2016.364

سیدعبدالرضا کاظمینی؛ محمدحسین البرزی حقیقی؛ هادی پیرسته انوشه


8. تأثیر کم آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد کمی بخش های هوایی ارزن علوفه ای در بیرجند

دوره 7، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 187-194

10.22077/escs.2015.175

محمد ضابط؛ صادق بهامین؛ صادق قریشی؛ حسین صادقی؛ سید غلامرضا موسوی


9. اثر تنش یخ‌زدگی بر گیاه قرنفل (Dianthus barbatus) در شرایط کنترل شده

دوره 4، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 117-125

10.22077/escs.2012.104

ابراهیم ایزدی دربندی؛ مریم یوسف ثانی؛ احمد نظامی؛ محمد جواد موسوی؛ فاطمه کیخا؛ سمیه نظامی