نویسنده = معصومه صالحی
تعداد مقالات: 6
2. بررسی اثر تنش شوری و ریزسازوارهای خاکزی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (.Plantago ovata Forsk)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 721-736

10.22077/escs.2017.580.1114

احمدرضا دهقانی تفتی؛ سهراب محمودی؛ حسینعلی علیخانی؛ معصومه صالحی


4. بررسی اثر شوری و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (.Plantago ovata Forsk) در شرایط مزرعه

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 421-433

10.22077/escs.2018.435.1084

احمدرضا دهقانی تفتی؛ سهراب محمودی؛ حسینعلی علیخانی؛ معصومه صالحی


5. اثر استفاده از آب آبیاری شور بر تولید زیست توده و میزان تجمع یون ها در گیاه کوشیا

دوره 4، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 65-75

10.22077/escs.2011.99

معصومه صالحی؛ محمد کافی؛ حمید رضا صادقی پور


6. ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام جو (Hordeum vulgar L.) در مرحله گیاهچه‌ای تحت شرایط کنترل شده

دوره 3، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 9-22

10.22077/escs.2010.79

احمد نظامی؛ جعفر نباتی؛ اعظم برزوئی؛ علی کمندی؛ علی معصومی؛ معصومه صالحی