تاثیر محلول پاشی عناصر ریز مغذی و دور آبیاری بر ویژگی های زراعی و عملکرد سیاه دانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه زابل

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زابل

چکیده

کاربرد عناصر ریزمغذی سبب بهبود رشد، بازدهی و افزایش عملکرد گیاهان در شرایط تنش می­گردد. به منظور بررسی تاثیر محلول­پاشی ریز مغذی­ها و دور آبیاری در سیاه­دانه، آزمایشی در سال زراعی 1388 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بجنورد، بصورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. دور آبیاری با فواصل 7، 14 و 21 روز به عنوان عامل اصلی و محلول پاشی عناصر ریزمغذی شامل:شاهد (عدم محلول­پاشی)، بر، روی و آهن بترتیب با غلظت 2، 3 و 4 درهزار و مخلوط سه عنصر مزبور به عنوان عامل فرعی اجرا شدند. نتایج نشان داد که تاثیر دور آبیاری بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه­ ، تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در بوته و کپسول، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و بیولوژیک و شاخص برداشت معنی­دار بود و با افزایش فواصل آبیاری ویژگی­های مورد بررسی کاهش نشان دادند. بیشترین عملکرد دانه از دور آبیاری 7 روز بدست آمد. ارتفاع بوته، تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در بوته و کپسول، عملکرد دانه و بیولوژیک و شاخص برداشت تحت تاثیر محلول­پاشی عناصر ریزمغذی معنی­دار شدند. اختلاف بین تیمارهای محلول­پاشی عناصر ریزمغذی با عدم محلول­پاشی (شاهد) در تمام ویژگی­های مذکور معنی­دار بودند. بیشترین عملکرد دانه به تیمار محلول­پاشی مخلوط عناصر ریز مغذی تعلق داشت.

کلیدواژه‌ها