دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-95 
4. اثرمحلول پاشی نانو اکسید روی بر عملکرد و راندمان مصرف آب ارزن دم روباهی در شرایط تنش خشکی

صفحه 37-46

10.22077/escs.2013.136

ناهید داودی؛ محمد جواد ثقه الاسلامی؛ سید غلامرضا موسوی؛ علی آذری نصرآباد


7. ارزیابی برخی ژنوتیپ‌های گندم تحت تنش شوری در شرایط مزرعه

صفحه 77-85

10.22077/escs.2013.139

محمدحسین صابری؛ اشکبوس امینی؛ علیرضا صمدزاده؛ حمید تجلی