اثر تنش بی کربنات سدیم بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی کاهو، آمارانت و پیچک آبی تحت سیستم آبکشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

2 کارشناس ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

چکیده

اثر تنش بیکربنات سدیم (تنش قلیائیت) بر برخی خصوصیات رشدی، فیزیولوژیکی و تغذیهای در سه نوع سبزی برگی (کاهو، آمارانت و پیچک آبی) مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور مطالعه آسیب ناشی از تنش قلیائیت، این آزمایش به صورت فاکتوریل با دو فاکتور شامل گونه گیاهی و بیکربنات سدیم (در سه سطح صفر0، 5 و 10 میلیمولار) با سه تکرار انجام پذیرفت. تجزیه دادهها در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گرفت. نشاءها پس از انتقال به شرایط هیدروپونیک به مدت یک ماه تحت تنش قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده، وزن خشک شاخساره و ریشه با افزایش غلظت بیکربنات سدیم کاهش نشان داد. در پاسخ به افزایش بیکربنات سدیم میزان رنگیزههای گیاهی، حداکثر بازده محصول کوانتومی (Fv/Fm) و شاخص کارآیی فتوسنتزی (PI) در تمام گونه­های  گیاهی مورد آزمایش کاهش یافت، که کمترین کاهش در گیاه پیچک آبی مشاهده شد. بیشترین تجمع پرولین و کربوهیدراتهای محلول در گیاه پیچک آبی و در تیمار 10 میلیمولار بیکربنات سدیم مشاهده شد، به طوری که کربوهیدرات محلول در پیچک آبی در سطح 10 میلیمولار نسبت به شاهد 227 درصد افزایش نشان داد. در اثر افزایش غلظت بیکربنات سدیم میزان پتاسیم، آهن در شاخساره و ریشه کاهش و میزان سدیم افزایش یافت. نتایج نشان داد که پیچک آبی در بین گیاهان مورد آزمایش نسبت به تنش بیکربنات سدیم مقاومتر می­باشد.

کلیدواژه‌ها