کلیدواژه‌ها = کلرید سدیم
تعداد مقالات: 8
1. بررسی تحمل به شوری و تأثیر آن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف جارو (.Bassia scoparia L)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1313-1322

10.22077/escs.2019.1248.1254

هادی مهدیخانی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ مهدی راستگو؛ محمد کافی


2. تاثیر شوری و کادمیوم بر برخی مولفه‌های رشد و جذب عناصر ریزمغذی توسط گیاه گشنیز (.Coriandrum sativum L)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 737-748

10.22077/escs.2018.875.1172

الهام نورعلی؛ حبیب اله نادیان؛ سیروس جعفری؛ مختار حیدری


4. مطالعه تأثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاهچه جو (Hordeum vulgare L.) تحت تنش شوری در محیط فیتوژل

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 87-97

10.22077/escs.2016.302

حمیدرضا خزاعی؛ احمد نظامی؛ بیژن سعادتیان؛ امید آرمند پیشه؛ ریحانه پردل


6. گزارش علمی کوتاه: اثر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی نیل (Indigofera tinctoria)

دوره 7، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 119-122

10.22077/escs.2014.160

فاطمه طاعتی؛ هاجر طالبی؛ محمّدتقی عبادی؛ اصغر خوشنود یزدی؛ علیرضا دادخواه


7. گزارش علمی کوتاه: برهمکنش تنش شوری و اشعه گاما بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

دوره 6، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 183-188

10.22077/escs.2014.149

سمانه لاله؛ محسن موسوی نیک؛ مهدی فیروزآبادی؛ زهرا شریفی


8. گزارش علمی کوتاه: بررسی اثر شوری بر جوانه زنی بذر استبرق Calotropi procera L.))

دوره 6، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 91-95

10.22077/escs.2013.141

نازیلا خائف؛ فاطمه انجوی موسوی؛ رفعت السادات بدیهی