کلیدواژه‌ها = پتانسیل اسمزی
تعداد مقالات: 7
1. ارزیابی آزمون تنش اسمزی برای پیش‏ بینی قدرت سبز شدن بذر عدس (.Lens culinaris Medic) در مزرعه

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1059-1072

10.22077/escs.2018.1085.1217

ثمین لطفی؛ مختار قبادی؛ سعید جلالی-هنرمند؛ محمد اقبال قبادی


2. اثر تنش اسمزی بر دماهای کاردینال جوانه زنی بذر پنیرک (Malva sylvestris L.)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 341-352

10.22077/escs.2017.492.1096

امید انصاری؛ جاوید قرخلو؛ فرشید قادری فر؛ بهنام کامکار


3. تنش شوری و برخی روابط فیزیولوژیک در گیاه کوشیا (Kochia scoparia)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 401-412

10.22077/escs.2017.151.1036

جعفر نباتی؛ محمد کافی؛ علی معصومی؛ محمد زارع مهرجردی؛ الهه برومند رضازاده؛ سعید خانی نزاد


5. ارزیابی قابلیت آزمون تنش اسمزی برای پیش‌بینی سبز شدن و استقرار گیاهچه‌های نخود (Cicer arietinum L.) در مزرعه

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 79-89

10.22077/escs.2017.533

پروین بیات؛ مختار قبادی؛ محمد اقبال قبادی؛ غلامرضا محمدی


6. بررسی تأثیر روش های مختلف شکستن خواب بذر و اثرات تنش شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی علف هرز کهورک (Prosopis stephaniana Willd)

دوره 8، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 101-108

10.22077/escs.2015.206

مهدی مجاب؛ مجتبی حسینی؛ غلامرضا زمانی؛ اردشیر کهنسال؛ اسماعیل ابراهیمی