بررسی واکنش جوانه زنی بذر جودره ( Hordeum spontaneum Koch.) به تنش شوری و خشکی ناشی از غلظتهای مختلف کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول 6000

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

2 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

3 کارشناس ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده

به منظور بررسی واکنش جوانه زنی بذر جودره (Hordeum spontaneum Koch.) به تنش شوری و خشکی ناشی از کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول 6000، دو آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در محیط کنترل شده اجرا شد. سطوح پتانسیل اسمزی و ماتریک ناشی از تنش شوری و خشکی عبارت از صفر، 0/03-، 0/5-، 1- و 1/5- مگاپاسکال بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که  با منفی تر شدن پتانسیل اسمزی و ماتریک، سرعت و درصد جوانه زنی، وزن تر ریشه­ چه، وزن تر ساقه­ چه، وزن تر گیاهچه، نسبت وزن تر ریشه­ چه به وزن تر ساقه­ چه، طول ریشه­ چه، طول ساقه­ چه و نسبت طول ریشه­ چه به ساقه­ چه کاهش یافت. تنش خشکی نسبت به تنش شوری تأثیر منفی شدیدتری بر سرعت و درصد جوانه ­زنی داشت، به طوری که در پتانسیل 1/5- مگاپاسکال خشکی هیچ گونه جوانه زنی مشاهده نشد.  مقایسه­ گروهی بین تیمارهای ناشی از PEG و NaCl نشان داد که طول ریشه­ چه، طول ساقه­ چه و وزن ساقه­ چه در شرایط تنش ناشی از PEGبه طور معنی­ داری کمتر از تنش ناشی از NaClبود، ولی وزن ریشه­ چه تفاوت معنی­ داری نداشت. در هر دو آزمایش، میزان کاهش طول و وزن ساقه­ چه نسبت به ریشه­ چه بیشتر بود که نشان دهنده­ حساسیت بیشتر این صفت است.

کلیدواژه‌ها