نویسنده = عبدالرزاق دانش شهرکی
تعداد مقالات: 4
1. تغییرات صفات آگرومورفولوژیک بذرک (.Linum usitatissimum L) تحت تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه و تنش خشکی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 793-804

10.22077/escs.2019.1567.1353

ساناز رجبی خمسه؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ کرامت‌اله سعیدی؛ مهدی قبادی‌نیا


2. اثر باکتری‌های محرک رشد گیاهی بر صفات آگرومورفولوژیک سیاهدانه (.Nigella sativa L) تحت تنش کمبود آب

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 525-537

10.22077/escs.2018.1347.1282

زینب بش؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ مهدی قبادی نیا؛ کرامت‌اله سعیدی


3. اثر تیمارهای بیولوژیک بذر بر شاخص های مورفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت تنش کمبود آب

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 353-363

10.22077/escs.2018.239.1054

ماندانا خسروی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ مهدی قبادی‌نیا؛ کرامت‌اله سعیدی