نویسنده = مهرشاد براری
تعداد مقالات: 4
1. اثر آبیاری تکمیلی و تراکم بوته بر بعضی صفات مورفولوژیکی ارقام عدس (.Lens culinaris Medik)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1117-1128

10.22077/escs.2019.1177

حمزه شیرویی؛ مهرشاد براری؛ علی حاتمی؛ علی اشرف مهرابی


2. بررسی تأثیر سطوح تنش رطوبتی بر عملکرد، میزان اسانس و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه زوفایی (.Thymbra spicata L)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 943-957

10.22077/escs.2018.1081.1216

فاطمه ملک ملکی؛ نصرت اله عباسی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مهرشاد براری؛ محمد جواد زارع