نویسنده = حمید رضا فنایی
تعداد مقالات: 4
3. بررسی اثر زمان آخرین آبیاری بر عملکرد دانه، روغن و برخی صفات زراعی ارقام کلزا (Brassica napus L.).

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 65-77

10.22077/escs.2018.672

حمید رضا فنایی؛ غلامعلی کیخا؛ منصور سارانی؛ علیرضا اکبری مقدم؛ فرناز شریعتی؛ محمد خواجه داد کشته گر