اطلاعات آماری نشریه

آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 352
آمار میانگین زمان داوری
زمان تا اولین اقدام 3 روز
زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
زمان تا ارسال اولین بازنگری 26 روز
زمان داوری 8 روز
زمان پذیرش بدون داوری 0 روز
زمان عدم پذیرش 27 روز
زمان عدم پذیرش بدون داوری 15 روز
زمان انتشار (بعد از پذیرش) 47 روز