تأثیر همزیستی با قارچ مایکوریزا بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه ریحان تحت شرایط تنش خشکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

2 استادیارگروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

3 استادیارگروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

4 استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

5 کارشناس ارشد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده

به منظور بررسی ﺗﺃثیر همزیستی با قارچ­های مایکوریزا تحت شرایط تنش خشکی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک (دمای برگ، میزان کلروفیل، و انباشت متابولیت­های سازگار) در گیاه ریحان، یک آزمایش گلدانی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی و در چهار تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل سه رژیم مختلف آبیاری (4، 8  و 12 روز یک بار) و همچنین کاربرد دو گونه قارچ مایکوریزا (Glomus mosseae, Glomus intraradices) و عدم کاربرد قارچ بودند. نتایج نشان داد که تنش خشکی ﺗﺃثیر معنی­داری بر تمامی پارامترهای اندازه­گیری شده داشت، به طوری که با کاهش میزان رطوبت خاک، شاخص کلروفیل کاهش و میزان انباشت پرولین، قندهای محلول و دمای برگ افزایش یافت. همچنین تأثیر قارچ‌های مایکوریزا بر همه پارامترهای اندازه‌گیری شده به غیر از پرولین معنی‌دار بود. بیشترین و کمترین میزان قندهای محلول و کلروفیل برگ به ترتیب در گیاهان همزیست با قارچ (G. mosseae) و تیمار عدم کاربرد قارچ مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها