اثر تنش شوری بر مولفه های جوانه زنی چهار رقم گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی گرایش سبزیکاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی اثر تنش شوری بر مولفه­ های جوانه زنی در 4 رقم بابونه (Matricaria recutita L.)، آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1387 در آزمایشگاه­های تحقیقاتی گروه باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید. فاکتور اول شامل سطوح مختلف شوری (صفر، 50، 100، 150 و 200 میلی مولار) نمک کلرید سدیم و فاکتور دوم شامل 4 رقم بابونه: بونا، جرمانیا، گورال و لوتئا بود. نتایج آنالیز واریانس نشان داد اثر سطوح مختلف شوری و رقم بر تمام صفات اندازه­ گیری شده معنی­دار بود. نتایج نشان داد که با افزایش تنش شوری هر یک از صفات اندازه­گیری شده کاهش معنی­داری یافتند. رقم گورال در تیمارهای 50، 100 و 150 میلی مولار کلرید سدیم دارای برتری معنی­داری بر تمام ارقام دیگر بود و توانست در تیمار 100 و 150 میلی­ مولار به ترتیب 36/03 و 23/3 درصد جوانه بزند. طول ساقه­ چه نسبت به طول ریشه­ چه کاهش بیشتری در مقابل شوری نشان داد. ارقام مختلف بابونه به دلیل تفاوت­های ژنتیکی نسبت به تنش شوری عکس­ العمل متفاوتی نشان دادند. به ­طور کل به نظر می­رسد رقم گورال در بین ارقام مورد مطالعه دارای بیشترین تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی بود.

کلیدواژه‌ها