بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی خرفه (Portulaca oleracea L.)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر جوانه زنی گیاه خرفه، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با هشت سطح خشکی(صفر، 0/25-، 0/5-، 0/75-، 0/1-، 1/25-، 1/5 و 1/75-مگاپاسکال) و پنج تکرار در دمای ثابت 25 درجه سانتی گراد و در شرایط کاملا تاریک انجام شد. نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی تا پتانسیل 0/75- مگاپاسکال تفاوت معنی داری با شاهد (آب مقطر) نداشته و پس از آن کاهش نشان داد. سرعت جوانه زنی تا پتانسیل 0/5- مگاپاسکال تغییر معنی داری نکرد ولی پس از آن کاهش یافت. متوسط زمان جوانه زنی تا پتانسیل 0/5- مگاپاسکال تفاوت معنی داری با شاهد نداشت و با منفی­ تر شدن پتانسیل آب افزایش نشان داد. با افزایش شدت تنش خشکی شاخص بنیه گیاهچه، وزن خشک گیاهچه و طول ریشه ­چه و ساقه­ چه به طور معنی داری کاهش یافتند. در شاخص نسبت طول ریشه­ چه به ساقه چه تا پتانسیل 1/25- مگاپاسکال تفاوت معنی داری در بین تیمارها مشاهده نشد و پس از آن کاهش یافت. از نتایج فوق مشخص می­شودکه جوانه زنی گیاه خرفه تا حد زیادی به تنش خشکی مقاوم می­باشد و می­توان استقرار این گیاه را با مدیریت مناسب در خاک های مناطق خشک و با محدودیت آبی تضمین نمود.

کلیدواژه‌ها