ارزیابی شاخص های تحمل به تنش شوری حاصل از نسبت های آنیونی کلر به سولفات و کود نیتروژن در جو رقم نصرت (Hordeum vulgare L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

2 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

3 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده

تنش شوری، نقش مهمی در کاهش تولید محصولات زراعی دارد. سمیت آنیون های کلر و سولفات در آب و خاک عامل اصلی کاهش رشد و عملکرد بیشتر گیاهان است. برای ارزیابی شاخص های تحمل و حساسیت به کلر و سولفات آب آبیاری و همچنین تاثیر کود نیتروژن بر عملکرد گیاه جو، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار درشرایط ‌گلخانه انجام شد. شاخص های کمی مقاومت به تنش نظیر میانگین تولید، شاخص تحمل، میانگین هندسی تولید، شاخص حساسیت به تنش، نسبت کاهش عملکرد و شاخص تحمل به تنش محاسبه شد. نتایج نشان داد که شاخص تحمل به تنش همبستگی مثبت و بسیار معنی داری با عملکرد دانه و بیوماس داشت. بررسی معادلات عملکرد دانه و بیوماس با شاخص تحمل به تنش نشان داد که تاثیر آنیون کلر نسبت به سولفات در کاهش مقاومت گیاه به تنش شوری بیشتر بود. همچنین نسبت های آنیونی ‌1 : 3  و  1 : 2  کلر  به  سولفات  در عملکرد  دانه  و نسبت های  1 : 2  و  1 : 1 کلر به سولفات در بیوماس گیاه بیشترین مقاومت نسبت به تنش شوری را در مقایسه با شرایط مطلوب ایجاد نمودند.

کلیدواژه‌ها