گزارش علمی کوتاه: اثر تنش خشکی بر عملکرد هیبریدهای ذرت و تعیین بهترین هیبرید با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد.

2 کارشناس ارشد زراعت

چکیده

به‌منظور بررسی اثر تنش خشکی بر اساس دور آبیاری 7 و10 روز بر چهار رقم ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس (500، 700،647 و 704) آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به‌صورت اسپلیت پلات در 3 تکرار در تابستان 1388 در شهرستان خاتم به اجرا گذاشته شد. صفات اندازه‌گیری شده شامل ارتفاع بوته، تعداد ردیف بلال، تعداد دانه در ردیف بلال، تعداد دانه در بلال، طول بلال، قطر بلال، وزن چوب بلال،  وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت بود. نتایج نشان داد که تنش خشکی موجب کاهش معنی‌دار تمامی صفات اندازه‌گیری شده گردید، بطوری که عملکرد دانه از 10/2 به 5/5 تن در هکتار (بترتیب در دور آبیاری 7 و10 روز)کاهش یافت. بین ارقام نیز اختلاف معنی‌دار وجود داشت. بیشترین عملکرد مربوط به رقم 704 در شرایط بدون تنش(11/7 تن در هکتار) و کمترین عملکرد مربوط به رقم 500 در شرایط تنش (3/9 تن در هکتار) بود. شاخص‌های MP، GMP و STI، رقم SC704 را به عنوان رقم متحمل به تنش معرفی نمودند و شاخص SSI و ToL نیز به ترتیب رقم SC704 و SC700 را به عنوان ارقام متحمل به تنش معرفی می کند.

کلیدواژه‌ها