اثر پوترسین بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی گیاه همیشه‌بهار (.Calendula officinalis L) تحت تنش شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار پژوهشکده باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

آزمایشی به منظور بررسی اثر تنش شوری و پوترسین بر گیاه همیشه‌بهار در چهار سطح شوری حاصل از نمک کلرید سدیم با هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک در سطوح 1، 3، 6 و 9 دسی زیمنس بر متر و پوترسین در سه سطح (صفر، 1 و 2 میلی مولار) به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی  با 3 تکرار در گلخانه انجام گرفت. صفات موردبررسی شامل میانگین طول روزنه‌ها در سطح فوقانی و زیرین برگ، محتوی نسبی آب، شاخص کلروفیل، فلورسانس کمینه (F0)، فلورسانس بیشینه (Fm) و عملکرد کوانتومی فتوسیستم II  (Fv/Fm) بودند. نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس داده‌ها  نشان داد که تنش شوری اثر معنی‌داری بر صفات مذکور دارد، به‌طوری‌که با افزایش سطوح شوری همه پارامترها به جز فلورسانس کمینه و بیشینه کاهش پیدا کرد. شوری مقدار محتوای آب نسبی، شاخص کلروفیل، عملکرد کوانتومی، میانگین طول روزنه در سطح فوقانی و زیرین برگ را به ترتیب به میزان 30%، 27/3%، 5%، 23% و 22/5% کاهش داد. کاربرد پوترسین تا حدودی این اثرات منفی ناشی از تنش شوری را در برخی پارامترها ازجمله شاخص کلروفیل و عملکرد کوانتومی کاهش داد. پوترسین  نیز باعث کاهش طول روزنه‌ها شد.

کلیدواژه‌ها