پاسخ ارزن دم‌روباهی به زمان کاربرد کود پتاسیم در رژیم‌های مختلف آبیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

2 دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر زمان مصرف کود پتاسیم و دور آبیاری بر خصوصیات زراعی، عملکرد و کیفیت دانه ارزن دم‌روباهی، آزمایشی در سال زراعی 1388 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج به‌صورت کرت­های خردشده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. دور آبیاری شامل فواصل 7، 14 و 21 روز به‌عنوان عامل اصلی و زمان کاربرد کود پتاسیم در مراحل کاشت، پنجه­زنی، ساقه­دهی و گلدهی به‌عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد تأثیر دور آبیاری بر ارتفاع بوته، تعداد برگ، اندازه خوشه، عملکرد دانه، میزان کلروفیل برگ، درصد کربوهیدرات­های محلول در آب و پروتئین دانه در سطح یک درصد معنی­دار شد، به‌طوری‌که با افزایش فواصل آبیاری ویژگی ­های موردبررسی کاهش نشان دادند، درحالی­که درصد پروتئین دانه افزایش یافت. ارتفاع بوته، عملکرد دانه، کلروفیل برگ، درصد کربوهیدرات­های محلول در آب و پروتئین دانه نیز تحت تأثیر کاربرد کود پتاسیم قرار گرفتند و کاربرد پتاسیم تا مرحله گلدهی بر ویژگی­های مورد بررسی افزایشی بود. برهمکنش دور آبیاری و زمان کاربرد پتاسیم بر ارتفاع بوته، عملکرد دانه، کلروفیل برگ و کربوهیدرات­های محلول در آب دانه معنی­دار شد. بیشترین عملکرد دانه از کاربرد کود پتاسیم در مرحله ساقه دهی با دور 7 روز آبیاری و بیشترین درصد پروتئین دانه از دور 21 روز آبیاری و کاربرد پتاسیم در مرحله گلدهی حاصل شد.

کلیدواژه‌ها